Indsatser

Vandværket udsender pjece vedr. privat anvendelse af pesticider og de grundvandsmæssige risici der er forbundet hermed. Pjecen udsendes til hele forsyningsområdet.

Indsatser på Orøgård Vandværk

Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter
Udsendelse af pjece om privates brug af pesticider. Forsyningsområde Orøgård Vandværk  2015-2016  1.000 kr

Overvågningsprogram

Vandværket følger i forvejen reglerne om overvågning, der er anført i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Kommunen vurderer, at yderligere overvågning ikke vil være nødvendig, da de potentielt problematiske parametre nitrat og klorid ikke påvirkes nævneværdigt ved vandbehandlingen. Derfor kan eventuelle udviklingstendenser følges ved at monitere i forhold til drikkevandet.

Vandværket er selv ansvarlig for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning.

Fremtidig overvågningsprogram for Orøgård Vandværk

Boring DGU nr. Magasin Analyseprogram Hyppighed, antal årligt Antal pejlinger årligt
198.453 Primært (sand)  B  1 hvert 5. år  4

*) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl. pesticider) se bilag 8 i bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.