Øvrige potentielle forureningskilder

Pesticider

Privat anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse i indkørsler, på gårdspladser og i haver udgør en forureningsrisiko, da pesticider, der ikke bindes eller omsættes i jorden, vil trænge med det nedsivende regnvand ned til grundvandsmagasinet. Det er derfor vigtigt at informere grundejerne om risikoen for forurening af grundvandet, når disse stoffer bruges, hvilket kommunen vil oplyse grundejerne om.

Forureningskortlagte arealer

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Brønde og boringer

En anden potentiel kilde til forurening er brønde og boringer i dårlig stand. En gammel eller dårligt indrettet boring/brønd kan fungere som et hul ned til grundvandsmagasinet, hvor der er risiko for, at forurenende stoffer trænger ned i grundvandet uden nogen form for filtrering undervejs.

På billederne her på siden ses dels en brønd, hvor der er trængt rødder igennem brøndsiden dels en brønd med en overdækning bestående af metalskrot og gamle brædder. I begge tilfælde er der stor risiko for at der løber forurening ned i brønden og dermed også ned i grundvandet.

På Orø findes der enkelte brønde, der muligvis kan udgøre en risiko for indvindingen.

Forurenede grunde

På forureningskortlagte arealer finder man ofte forurening af både jord og grundvand, som kan udgøre en risiko for indvindingen på nærtliggende vandværker. På Orø findes enkelte V2 kortlagte grunde, hvor der er fundet rester af olie og benzin. Grundene ligger imidlertid uden for både indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de vurderes ikke at udgøre en risiko for den nuværende indvinding af vand.

Spildevand

Nedsivning af spildevand kan forurene grundvandet med bl.a. nitrat og fosfor samt med bakterier.

Der ligger private spildevandsanlæg med nedsivning dels i det åbne land dels i forbindelse med flere af sommerhusbebyggelserne på Orø. De relativt få anlæg i det åbne land ligger alle uden for både indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de udgør derfor en minimal risiko for forurening af grundvandet. I forbindelse med Holbæk Kommunes spildevandsplanlægning vil en stor del af anlæggene desuden blive påbudt sløjfet, og der stilles krav om tilslutning til kloak. Spildevandsplanen findes her.

I sommerhusbebyggelserne ligger mange private spildevandsanlæg og enkelte af disse nedsiver spildevandet. Alle sommerhusområder på Orø planlægges imidlertid kloakeret i den gældende spildevandsplanperiode.

Kommunen vurderer, at risikoen for forurening af grundvandet med spildevand er minimal, når de planlagte forbedringer er gennemført.