Referenceliste

/1/              Bekendtgørelse nr. 1450 af 11. december 2007 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen

/2/               64 tilstandsrapporter for de almene samt ikke-almene vandværker, NIRAS, 2010.

/3/               Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands Amt

/4/               Kommuneplan 2007 - 2018, Holbæk Kommune

/5/               Befolkningsprognose, 2012 - 2021

/6/               Miljømålsloven (Lov 1150 af 17.12.2003)

/7/               Ideoplæg til Vandplan, Hovedopland 2.2-, Isefjord og Roskilde Fjord, Miljøministeriet, oktober 2010

/8/               GEUS, Jupiter databasen

/9/               Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 med tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen.

/10/              Lov om Vandforsyning, lov nr. LBK nr. 635 af 07/06/2010

/11/              Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009: ”Miljøvurdering af planer og programmer”

/12/              Indsatsplaner for Holbæk Øst, Tølløse og Holbæk Vest

/13/              HUR’s regionplan 2005