Risikokort

Vi har nu udarbejdet klimatilpasningskort, værdikort og risikokort, hvor risikokortet i sig selv er en kombination af klimatilpasningskort og værdikort.

Den endelige prioritering er fremkommet ved, at risikokortet kombineres med kort, der viser beliggenheden af de lokalt prioriterede værdier. I udpegningen er yderligere indgået de erfaringer, vi har haft med oversvømmelser de seneste år, når der har været store regnhændelser. Ud fra dette kort har risikoområder kunnet afgrænses.

Risikoområderne er altså områder, hvor der er sandsynlighed for oversvømmelser, samtidig med høj ejendomsværdi og/eller tilstedeværelse af en lokalt prioriteret værdi eller erfaringer med oversvømmelser. Alle faktorer behøver ikke at være tilstede i hvert risikoområde. Hvis der for eksempel er sandsynlighed for oversvømmelse i et område med lav ejendomsværdi, kan en lokalt prioriteret værdi, som for eksempel en større vej, være nok til at området udpeges til risikoområde.

Risikoområderne vil fremgå af Kommuneplanen. Der er i første omgang udpeget 11 risikoområder, hvor der er behov for, at der sker en indsats. Indsatserne vil som udgangspunkt omfatte en analyse af årsager til risikoen. Opstilling af afværgeforanstaltninger og evt. gennemførsel af disse afhænger bl.a. af, om der kan findes finiansering hertil. Derudover indeholder handleplanen en række strategiske indsatser.

De fleste områder er udpeget i Holbæk by. Dette afspejler, at koncentrationen af værdier er højest her.

Endeligt er det vurderet, om der kan opnås nogle synergieffekter ved at koble indsatsen med andre indsatser i kommunen, ikke mindst i forhold til planlagte kloakanlægsarbejder. Dette har resulteret i prioriteringen af 11 fysiske indsatsområder. Indsatserne beskrives nærmere på de kommende sider og i den dynamiske handleplan, hvor der er taget hensyn til muligheden for at skabe bredere gevinster ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter. Det kan f.eks. være optimering af anlægsinvesteringer, reducerede udgifter for Forsyningen til håndtering af regnvand i forhold til traditionelle spildevandstekniske løsninger, byfornyelse, nye rekreative områder, løft af ejendomsværdier i et område, udviklingsperspektiver for erhvervslivet, reduktion af udledning af næringsstoffer til vandløb og meget mere.

Med klimatilpasningsplanen har Byrådet besluttet, hvilke geografiske områder, samfundsmæssige værdier, livsnødvendige institutioner og funktioner, der skal sikres først, og hvilke der skal sikres på længere sigt i Holbæk Kommune.

Klimatilpasningskort, værdikortlægningen og udpegningen af lokale værdier og interesseområder tegner tilsammen det risikobillede, som danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en dynamisk handleplan for klimatilpasning.