Område 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade - Bolig/forretning

Der er erfaringer med oversvømmelser på parkeringspladsen ved Jernbanevej og Smedelundsgade i Holbæk.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området. Det vil evt. være muligt, at lave en lokal terrænregulering af parkeringspladsen.

Indsatsområde 1.8: Holbæk, Jernbanevej/Smedelundsgade - Bolig/forretning