Område 1.1: Holbæk, havneområdet inkl. renseanlægget​

Vandstandsstigninger i fjorden kombineret med ekstrem regn, er årsag til at renseanlægget belastes af vand, der sendes retur til renseanlægget. Herved opstår oversvømmelser, som medfører at renseanlæg ikke kan fungere og der sker en udledning af miljøbelastende stoffer til fjorden. Derudover belastes også andre mindre områder i Havneområdet.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området, for de mindre områder ved Brogade. Der bør laves en kloakteknisk løsning ved renseanlægget, for at løse udfordringerne med returvand i kloaksystemet. Dette kan bl.a. ske ved at etablere en kontraklap, spjæld, udløbspumpestation til spildevandet. I begge tilfælde er der behov for en forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.1: Holbæk, havneområdet inkl. renseanlægget