Om processen

Helhedsplanens indhold

Helhedsplanen skal give et overblik over området og sætte en fælles retning for den fremtidige udvikling. Med planen vil vi gerne skabe det bedste udgangspunkt for, at der kan udvikles en bydel med en bymæssig karakter, som også har god plads til de grønne og rekreative elementer. En bydel med sin egen identitet, et samlet sæt visioner – og en bæredygtig tilgang til den kommende udvikling.

Helhedsplanen bliver grundlaget for arbejdet med kommuneplan og lokalplaner for området.

Helhedsplanen skal belyse en række problematikker i forhold til trafik, støj, regnvandshåndtering og lignende.

Derudover kan helhedsplanen give anbefalinger i forhold til bebyggelsesstrukturen i området og hvilken rækkefølge arealerne kan udvikles i.

 

Forløb

Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget blev i januar 2020 orienteret om helhedsplanlægningens opstart. Siden da er der pågået dialog med ejerne af større arealer indenfor området. Den gruppe har igangsat trafikvurderinger, undersøgelse af mulighederne for regnvandshåndtering, samt en indledende undersøgelse af støjpåvirkningen på området. Holbæk Kommune har igangsat en vurdering af landskabet i området. Sideløbende med diverse undersøgelser igangsættes nu en idefase med henblik på at inddrage naboer, beboer og andre interesserede i opbygning af et idekatalog. Idefasen (markeret med grøn på figuren herunder) løber frem til og med d. 14. august 2020.

Overordnet proces

Når de forskellige input er samlet og kategoriseret, så udarbejdes et forslag til helhedsplanen. Forslaget sendes efter politisk godkendelse ud i offentlig høring, hvor der mulighed for at komme med bemærkninger og høringssvar. Der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring. Planforslaget tilrettes efter den offentlige høring og godkendes politisk før det vedtages endeligt. Helhedsplanen forventes vedtaget primo 2021.

Senere planlægning

Før der kan bygges og udvikles mere konkret på arealet, skal der gennemføres kommune- og lokalplanlægning for området. Dette er ikke indeholdt i helhedsplanen, men vil foregå efterfølgende som en separat proces. Grundet områdets størrelse vil denne planlægning sandsynligvis ske i 3-4 etaper over en årrække. Det er sandsynligt at udviklingen vil begynde fra øst ved Holbæk By og derefter bevæge sig vestover i retning mod Tuse. Da arealerne tilhører private grundejere vil lokalplanlægningen ske på privat foranledning.

Både kommune- og lokalplan er juridiske planer. De er derfor omfattede af særlige formkrav. Det er bl.a. påkrævet at der laves borgerinddragelse og afholdes offentlig høring før deres vedtagelse. Til den tid vil det altså også være muligt at komme med høringssvar og bemærkninger til de enkelte planer.

Idekatalog, anbefalinger og retningslinjer fra helhedsplanen bæres med videre ind i arbejdet med kommuneplan og lokalplan.