Helhedsplan - Nyt udviklingsområde i Holbæk Vest.

Idefase: En ny bydel i Holbæk Vest

Holbæk kommune har påbegyndt arbejdet med en helhedsplan for et nyt udviklingsområde i Holbæk Vest. 

Helhedsplanen skal give et overblik over området og sætte en fælles retning for den fremtidige udvikling. Med planen vil vi gerne skabe det bedste udgangspunkt for, at der kan udvikles en bydel med en bymæssig karakter, som også har god plads til de grønne og rekreative elementer. En bydel med sin egen identitet, et samlet sæt visioner – og en bæredygtig tilgang til den kommende udvikling.

Vi ved at der primært skal placeres boliger i området...

... men vi har brug for din hjælp og dine ideer!

Hvad skal det være for et sted? Hvordan skal man mødes i området? Hvilke funktioner kan indtænkes udover boliger?Hvilke boligtyper skal placeres? Kender du et andet velfungerende sted, som kan give inspiration til planen?

Udfyld spørgsmålene og upload gerne billeder, hvis du har gode eksempler fra andre steder. Send din besvarelse til os senest d. 14. august 2020.

De indkomne bidrag samles til et idekatalog, der kan indgå i arbejdet med helhedsplanen.

Idekataloget bringes desuden med videre, når der senere skal udformes kommune- og lokalplanlægning for arealet.

Læs mere om processen her.

Om området

Den røde linje markerer afgrænsningen af udviklingsområdet

Området udgør samlet ca. 1 kmog er placeret mellem Tuse og Allerup - vest for Holbæk By. Tæt på fjorden og tæt på Holbæk motorvejen. Området er ejet af en række private grundejere og benyttes i dag primært til landbrugsformål. Læs mere om området, se billeder og flere kort via dette link: Om området

Sådan gør du:

Via linket herunder findes 6 spørgsmål, som kan besvares elektronisk. Det er også muligt at sende et billede for at formidle din ide.

Dit svar skal være os i hænde senest d. 14. august 2020.

Se spørgsmålene og indsend din ide via linket herunder:

Se spørgsmål og indsend ideer online her

Hvis du hellere vil sende din besvarelse via mail, kan du i stedet hente spørgsmålene her og sende det til os.Hent spørgsmålsark her

Vedhæft besvarelsen til en mail - mærket med "Helhedsplan" i emnefeltet og send det til: plan@holb.dk

Du kan også printe spørgsmålene og sende besvarelsen til:

Holbæk Kommune,

Att: Sarah Grundtvig Christoffersen, Plan og Byg

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Når du indsender din besvarelse, forbeholder vi os retten til at bruge det fremsendte i det materiale, der udarbejdes i forbindelse med planlægningen.

 

Læs mere:

Hvis du ønsker mere baggrundsviden inden du sender din ide. Finder du information om området og forarbejdet til helhedsplanen via følgende links:

Om området

Om processen

Baggrund for planlægningen

Der har gennem længere tid været forskellige ønsker om at udvikle arealerne vest for Holbæk By – mellem Nykøbingvej og Kalundborgvej. Da arealet er placeret i kystnærhedszonen og ligger udenfor den eksisterende afgrænsning af Holbæk By gælder der særlige regler for byudvikling.

Erhvervsstyrelsen vedtog i september 2019 et landsplandirektiv, hvor arealet på opfordring fra Holbæk Kommune blev udlagt som udviklingsområde. Udviklingsom­råder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og for anlæg i landzone. 

Ophæng til Planstrategi 2019

Arealet indgår også i Holbæk Kommunes Planstrategi fra 2019, hvor det specifikt beskrives at:

”Inden næste etape af planlægning og udstykning af Rishøjgaard-området skal kommunalbestyrelsen godkende en helhedsplan, der blandt andet sikrer landskabskiler mod kystlandskabet, offentlighedens mulighed for rekreativ anvendelse af området, overordnede trafikhensyn samt den overordnede bebyggelsesstruktur.”

Læs planstrategien i fuld længde her.

Kommende funktioner

Som udgangspunkt for arbejdet med helhedsplanen er det vurderet, at der kan fordeles ca. 800 boliger på arealet.

Der er udelukkende tale om en indledende vurdering.Det reelle antal vil afhænge af hvilke og hvor mange andre funktioner, det vurderes hensigtsmæssigt at placere i området.

Blandingen af boligtyper vil også have betydning for, hvor mange boliger, der kan placeres i området.

 

Proces for helhedsplanen

Helhedsplanen skal fastsætte de overordnede rammer og retningslinjer for området, således at de kan indarbejdes i den senere kommune- og lokalplanlægning for arealerne. 

De indkomne ideer og forslag vil indgå som del af et idekatalog i udarbejdelsen af et helhedsplanen. Når der foreligger et politisk godkendt forslag til helhedsplanen, sendes forslaget i offentlig høring. Der afholdes et borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Læs mere om processen her

NB: Der kan ikke byudvikles i området før der er gennemført kommune- og lokalplanlægning for arealerne. Dette er ikke indeholdt i helhedsplanen og vil foregå efterfølgende som en separat proces i flere etaper.

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til helhedsplanen kan rettes til:

Landskabsarkitekt og planlægger

Sarah Grundtvig Christoffersen

72 36 48 37

sargc@holb.dk 

 

Overordnet proces