Holbæk kommunes prioriteringskriterier for indsatser

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.

Vandløb

I Holbæk Kommune er det primært indsatser på vandløbsområdet, der skal udføres. På vandløbsområdet er indsatsen prioriteret ud fra følgende lige vigtige kriterier:

  1. Fysiske indgreb i vandløb
  2. Koordinering med nabo kommuner
  3. Længst fra at opnå målsætningen
  4. Klimahensyn

ad. 1.
Fysiske indgreb er frigravning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb. Disse indsatser kræver en tilladelse til regulering / restaurering af vandløbene.

Effekten ved frigravning af rørlagte vandløb vil medføre forbedrede levesteder for flora og fauna samt skabe kontinuitet i vandløbet og forbedre spredningsmuligheder for fisk og smådyr. Det forventes, at en frigravning på relativ kort tid vil have en positiv indvirkning på de nedenfor liggende vandløbsstrækningers faunaindeks. ad. 2.
Gennemførsel af indsatser i grænsevandløbene forudsætter, at der er enighed med nabo kommunerne om tidspunkt for genenmførsel af projektet. Ved samtlige grænsevandløb har der været drøftelse med nabo kommunen om, hvornår indsatsen skal foretages. Enighed med nabokommunerne om igangsætning af de enkelte indsatser i grænsevandløbene prioriteres derfor højt.

ad. 3.
Langt hovedparten af vandløbene skal have forbedret deres faunaklasse med et enkelt point. Ved enklte vandløb er forskellen mellem nuværende tilstand og målet 2-3 point. De vandløb der er længst fra målsætningen prioriteres før de andre vandløb, idet miljøeffekten her forvenets at blive størst.

ad. 4.
Statens vandplaner har ikke forholdt sig til klimaforandringerne. Klimatilpasningsplanenblev vedtaget i efteråret 2014. Indgreb i de vandløb i kommunen, der i dag kan forudse vil få problemer med afstrømningen, gennemføres sidst i plan perioden, så klimatilpasningstiltag kan gennemføres inden.

Endelig er sammenhængende indsatser og indsater i et geografisk område samlet i puljer, hvor det er hensigten at indsatserne i puljen samles i èn ansøgning til staten. Sagsbehandling af indsatserne vil ske samlet ligesom de gennemføres samtidigt. Herved forventes at opnå den største miljøeffekt til den mest omkostningseffektive pris.

Omfanget af indsater og prioritering heraf på vandløbsområdet kan ses under tidsplan.

Spildevandsrensning i det åbne land

For rensning af spildevand i det åbne land bruges den samme prioritering som i spildevandsplanen:

  1. Højt miljømål i vandløbet
  2. Øverste del af vandløbet
  3. Længst fra målsætning

Regnvandsbetingede udløb

For begrænsning af regnvandsbetingede udløb og forbedret rensning på rensesanlæg er der valgt den prioritering, der ligger i spildevandsplanens tids- og investeringsplan, bortset fra nogle mindre justeringer der betyder, at vandplanens indsatser bliver gennemført inden udgangen af 2015.