Spildevand

Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Holbæk Kommunes spildevandsplan blev vedtaget i november 2011.

Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen.

Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.

Vandplanens virkemidler
• Renseanlæg
• Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak
• Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I afsnittet "Handleplanens indsatser" er der en oversigt over indsatser på spildevandsområdet fordelt på hovedoplande og samlet for Holbæk Kommune.

De ændringer vandplanens indsatsprogram afstedkommer for Holbæk Kommunes spildevandsplan, er der redegjort for i afsnittet ”Anden planlægning” under ”Spildevandsplanen”.

Indsatskrav overfor renseanlæg

I følge Vandplanen skal der ske en forbedret rensning af spildevandet på Audebo og Maglesø rensningsanlæg. I spildevandsplanens struktur for renseanlæg planlægges det bl.a. at nedlægge renseanlæggene Audebo t og i Maglesø med en afskæring af spildevandet til andre og større Regstrup renseanlæg. Ved gennemførelsen af denne strukturplan for renseanlæg i Holbæk Kommune vil vandplanens krav til disse anlæg blive opfyldt. I Spildevandsplanens tidsplan er disse arbejder sat til hhv. 2018 og 2016. Det er blevet aftalt med Holbæk Forsyning at fremrykke afskæringerne til 2013, og dette vil blive lagt ind i en kommende revision af spildevandsplanen.Holbæk Forsyning har gennemført afskæringen af spildevandet fra Maglesø renseanlæg.

Indsatskrav overfor regnvandsbetinget udløb

Der skal ske en indsats overfor 12 regnvandsbetingede udløb. Indsatsen overfor 8 af udløbene er gennemført De 4 sidste regnvandsbetingede udløb er planlagt til at være gennemført inden udgangen af 2015.

Indsatskrav overfor spredt bebyggelse

I Vandplanen er der fastsat rensekrav for den spredte bebyggelse. Renseklasserne er blevet ændret i forhold til de rensekrav ligger som kortgrundlag i spildevandsplanen. Vandplanen fastsætter også antallet af ejendomme i det åbne land, som skal have et påbud om forbedret rensning eller kloakeres. I Holbæk Kommune drejer det sig om 1380 ejendomme i det åbne land i 1. planperiode og 116 i den følgende planperiode. I en kommende revision af spildevandsplanen vil Vandplanen indsats overfor rensning af spildevand i det åbne land blive indarbejdet.

Lovgrundlag

Tillæg eller revisioner af spildevandsplanen skal ske efter bestemmelserne i §32 miljøbeskyttelsesloven eller spildevandsbekendtgørelsen.

Det er byrådet der vedtager spildevandsplanen eller revisioner / tillæg hertil. Det sker efter en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen. Den endelige plan kan ikke påklages.

Det muligt at se kortet i en større forstørrelse (PDF) ved at klikke på det.

Det er også muligt at se kortet digitalt på webGIS