Øvrige indsatser

Handlingsplan for klimatilpasning

Holbæk Kommune er netop påbegyndt arbejdet med en handleplan for klimatilpasning, som skal være færdig til november 2013. Planen forventes at beskrive kommunens forventede klimatilpasningsinitiativer. Her vil input fra de kommunale vandhandleplaner indgå.

Badevand

Holbæk Kommune har i 2011 udarbejdet beskrivelser af strande og bandevandskvalitet også kaldet badevandsprofiler for 12 strande som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Badevandet er klassificeret på baggrund af de seneste 4 års prøver. Alle strande overholder kvalitetskravene og har god badevandskvalitet. Ved 3 strande etableres overvågning på overløbsbygninger I tilfælde af kraftige regnvejrshændelser og aflastning til fjorden, kan kommunen hurtigt reagere og fraråde badning.

Miljøfremmede stoffer

Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. Perioden vil blive brugt til at indsamle viden om emnet.

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne.

Husdyrgodkendelser

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne.