Handleplanens indsater fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanerne: 2.1 Kalundborg. 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.5 Smålandsfarvandets indsatsprogrammer. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode.

Den samlede indsatsprogram for hvert opland fremgår af tabel 1.3.1 i områdets vandplan. Her oplistes de påvirkninger der skal reduceres samt hvilke virkemidler, der kan benyttes. Yderligere er opgjort i hvilken udstrækning påvirkningen skal reduceres, hvilken effekt den reducerede påvirkning har på overfladevande samt den samlede årlige omkostning implementeringen får ved de enkelte virkemidler.

Påvirkninger der skal reduceres omfatter i Holbæk Kommune:

  • Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider - landbrug m.v.
    Kommunens Vandhandleplan omfatter ikke indsatser overfor diffus påvirkning. I Rosklide fjord og Isefjorden udarbejdet en Vandoplandsplan for vådområder. I Holbæk Kommune planlægges der 2 vådområder i Tempelkrogen og i Aggersvold Enghave.
  • Vandindvinding - påvirkning af overfladevande.
    Der er 1 vandløbsstrækning som skal have hævet minimumsvandføringen.
  • Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder. Ca 10 km vandløb, som skal restaureres; 3 faunaspærringer skal fjernes og 5 rørlagte vandløbsstrækninger skal åbnes.
  • Påvirkning af punktkilder.
    1380 ejendomme skal opfylde rensekravet, 11 regnbetingede udløb skal sikres mod overløb og 1 renseanlæg skal have forbedret spildevandsrensning.

I Holbæk Kommune er indsatsen på de 3 oplande fordelt som vist i nedenstående tabel:

Insats i Holbæk Kommune Hovedopland I alt i Holbæk Kommune
Kalundborg Roskilde fjord / Isefjord Smålandsfarvandet
Restaurering af vandløb 6,2 km 3,8 km 0 km 10 km
Fjernelse af spærringer 2 stk. 1 stk. 0 stk. 3 stk.
Frigravning af rørlagte vandløb 0,630 km  1,4 km 0,27 km 5 strækninger
(1 strækning) (3 strækninger) (1 strækning) (2 fælles)
Søer 0 0 0 0
Spildevand + + + Ialt 1380 ejendomme i det åbne land
(spredt bebyggelse)
Renseanlæg 0 1 0 1
Regnvandsbetingede udløb 3 8 0 11
Vandføring 0 1 0 1

Kortet viser handleplanens indsatser. Det muligt at se kortet i en større forstørrelse (PDF) ved at klikke på det. Det er også muligt at se kortet digitalt på webGIS