Relation til Natura 2000-handleplan

Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner”. Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” fremgår:

”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem.”

Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder.

Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:

”§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.”

Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Holbæk Kommune har et Natura 2000 område i Åmose Å beliggende i området syd for Undløse, som er omfattet af "Natura 2000-plan 2010-2015 nr. 156 for Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å". I Holbæk Kommune er målet i Natura 2000 planen at bevare naturtypen hængesæk og nedbrudt højmose, hvilket bedst sker ved at hæve vandstanden i området.

Den statslige vandplan nr. 2.1 for Kalundborg Kommune sætter krav vandløbsrestaurering af vandløb i udkanten af indsatsområdet for Natur 2000 planen. Eventuelle behov for vand fra områdets vandløb til opfyldelse af Natura 2000-planen vil blive undersøgt og koordineret i forbindelse med vandhandleplanens indsats i Lyngbækken.