Forord

I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområder 2.1 Kalundborg, 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.5 Smålandsfarvandet og disses indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Holbæk Kommunes geografiske område. Holbæk Kommune har, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdiget en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale vandhandleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

 

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Holbæk Kommune har derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med hhv. Kalundborg, Sorø, Ringsted og Lejre Kommuner.

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

  1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
  2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
  3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Den kommunale handleplanen må ikke stride imod statens vandplaner.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

 

Miljøvurdering

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

Offentlighedsfase

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres.

Holbæk Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale vandhandleplan.

Vandhandleplanens indsatser i vandløbene forudsætter, at der gives tilsagn fra staten om finansiering.

Holbæk Kommunes høringsforslag til vandhandleplan er vedtaget af Udvalget for Klima og Miljø den 20. februar 2015, og har været i offentlig høring fra den 29.04.2015 og frem til den 26.06.2015

I høringsperioden er der indkommet 7 bemærkninger fordelt på 5 fra privatpersoner, 1 fra en forening og 1 fra en offentlig myndighed.

Vedtagelse

Vedtagelse

Byrådet i Holbæk Kommune har den 21. oktober 2015 vedtaget Holbæk Kommunes Vandhandleplan.

Annoncering

Den offentlige annoncering sker udelukkende digitalt på Holbæk Kommunes planportal fra den 2. november 2015.

Klagevejledning

Holbæk Kommunes Vandhandleplan kan efter Miljømållovens § 31c påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. Miljømållovens §§ 31a-31e.

Klageberettigede er:

  1. Miljøministeren.
  2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  3. Offentlige myndigheder.
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at planen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Når myndigheden videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender den samtidig en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Myndigheden skal straks underrette Natur- og Miljøklagenævnet, hvis den, efter at klagen er videresendt til nævnet, inddrages i forhandlinger med adressaten for afgørelsen og klageren om tilpasninger af det ansøgte projekt, der er af betydning for klagen. Natur- og Miljøklagenævnet kan sætte behandlingen af sagen i bero, indtil forhandlingerne er afsluttet. Myndigheden underretter nævnet om resultatet af forhandlingerne, når de er afsluttet.

Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Indgives en klage ved ikke at anvendedigital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Vandhandleplanen kan du kontakte Natur & Vandløb, Vækst og Bæredygtighed på mail natur@holb.dk eller på tlf.: 72364100.