Strategisk miljøvurdering

Miljøvurdering af vandforsyningsplanen

Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage miljøvurderinger af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

En vandforsyningsplan er omfattet af krav om miljøvurdering, hvis planen påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt eller hvis planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Herudover skal andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter miljøvurderes, hvis det vurderes at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I forbindelse med udarbejdelse af Vandforsyningsplan 2012-2021 er der derfor gennemført en screening af planens miljømæssige konsekvenser med henblik på at vurdere om planen er omfattet af loven og dermed skal miljøvurderes.

Ingen miljøvurdering af denne vandforsyningsplan

Det er Holbæk Kommunes vurdering, jf. § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, ref. /11/, at der på baggrund af en screening af forslag til Vandforsyningsplan 2012-21, ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, og da planen ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller i øvrigt medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.

Offentliggørelse af denne afgørelse sker samtidig med den offentlige høring af vandforsyningsplanen. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Hvis du vil se hele miljøscreeningen og Holbæk Kommunes afgørelse kan du downloade vurderingen i boksen til højre.

Link

Her kan du download den stategiske miljøvurdering

miljøscreening_vandforsyningsplan_20122021_holbæk_kommune_3_august_2011.doc (236 KB)