Formålet

Formålet med vandforsyningsplanen i Holbæk Kommune er, at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning.

Disse mål skal sikre en god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til kommunens borgere.

Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg.

Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i denne planlægning også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet.

Vandforsyningsplanen bliver derved et værktøj for såvel den kommunale myndighed som de enkelte vandværker.

Procedurer

Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Holbæk Kommune, Natur, miljø og landskab i samarbejde med NIRAS A/S.

Planen er behandlet i det politisk udvalg i Holbæk Kommune i oktober og i byrådet i november 2011, og planen er derefter sendt i offentlig høring i perioden december 2011 til januar 2012.

Vandforsyningsplanen er screenet efter ”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer”, ref./11/, og har efterfølgende været i offentlig høring i samme periode som vandforsyningsplanen. Planen medfører ikke væsentlig påvirkning af miljøet.

Planen er blevet til i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Der er under planens tilblivelse gennemført besigtigelse af de enkelte vandværker samt indhentet supplerende oplysninger vha. spørgeskemaer.

Der er til bedømmelse af vandværkernes vandbehandling indhentet analyseresultater af råvand og rent vand.

Der er afholdt møder med deltagelse af repræsentanter fra de implicerede vandværker. Resultatet af disse møder er indarbejdet i planforslaget.

Efter udløb af høringsperioden har kommunen i fornødent omfang forhandlet med de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, og taget stilling til, om forslaget skal ændres som følge af de indkomne indsigelser eller andre forhold.

Tidligere planlægning

EU’s Vandrammedirektiv og den danske udmøntning i bl.a. Miljømålsloven fra 2003 ref. /6/, forener administrationen af vandløb, søer, kystvand og grundvandet, og direktivets målsætning er at opnå ”en god økologisk tilstand” og for grundvandet ”god status” i 2015.

Hidtil har disse mål været fastlagt i Regionplanerne. Fremover skal vanddistriktsmyndigheden udarbejde en vandplan, der følges op af en kommunal handleplan.

Planerne skal indeholde indsatsprogrammer med henblik på, at de fastsatte kvalitetsmålsætninger opfyldes i 2015. Denne vandforsyningsplan er således et af flere kommunale indlæg, der samles i kommunens handleplan.

Miljømålsloven betyder formodentlig skærpede krav til vandforsyningernes dokumentation i forbindelse med vandindvinding, herunder indvindingens påvirkning på overfladevandet. Dette vil bl.a. få betydning for de vandværker, der i de kommende år skal have fornyet deres indvindingstilladelser.

Den første vandplan er sendt i høring i oktober 2010 under titlen ”Forslag til Vandplan - Hovedvandopland 2.2 Isefjord_Roskilde_Fjord”, ref. /7/. Høringsperioden på 6 måneder udløb 4. april 2011, og for tiden foretages i Naturstyrelsen en vurdering af de indkomne høringssvar. Samtidig udarbejdes de endelige Vandplaner. Senest ét år efter at Vandplanen udsendes i endelig form skal den kommunale handleplan være udarbejdet.

Indtil vandplanerne er vedtaget er det fortsat Regionplan 2005 – 2016, der er det gyldige overordnede plangrundlag. Vandforsyningsplanen skal derfor være i overensstemmelse med denne Regionplan.

Regionplan 2005 – 2016 har i kapitel 10 om Vandindvinding er fastlagt en række rammer for vandindvinding, hvoraf de vigtigste for vandforsyningerne er

 • At indvindingen af grundvand ikke må overstige grundvandsdannelsen.
 • At indvindingen ikke må koncentreres så meget at lokale sænkninger bevirker at der trænger vand af dårlig kvalitet ind i grundvandsreservoirerne.
 • At indvindingen af grundvand ikke må mindske vandløbenes vandføring i en sådan grad at målsætningerne for vandløbene ikke kan opfyldes.
 • At ved udarbejdelse af nye vandindvindingstilladelser skal det vurderes om der skal stilles vilkår om bestemt fordeling af indvindingen på grundvandsmagasiner, boringer og over døgnet.

Regionplan 2005 – 2016 opdeler regionen i områder med særlig drikkevandsinteresse, områder med drikkevandsinteresse og områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I Holbæk Kommune er det kun områder i den sydligste del samt dele af Orø, der er betegnet som områder med særlig drikkevands-interesse. Øvrige områder, med undtagelse af smalle områder langs fjorden, er betegnet ”områder med drikkevandsinteresser”.

Regionplan 2005 – 2016 omhandler desuden beskyttelse af grundvandsressourcen.

Indsatsplaner

Ifølge vandforsyningsloven § 13 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Staten står for kortlægningen af grundvandsressourcen og kommunerne udarbejder efterfølgende indsatsplanerne.

Inden for Holbæk Kommune findes 3 kortlægningsområder kaldet, Tølløse, Holbæk Øst og Holbæk Vest, ref. /12/. For Tølløse og Holbæk Øst foreligger der en færdigbehandlet indsatsplan og for Holbæk Vest forventes kortlægningen færdig i løbet af 2011.

Vandforsyningsplaner

Denne plan afløser de tidligere vandforsyningsplaner udarbejdet af de tidligere kommuner.

Kommuneplan

Den gældende kommuneplan for Holbæk Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2008, ref. /4/. Kommuneplanen dækker perioden 2007 – 2018. Kommuneplanen ligger på kommunens hjemmside.

I planens del 2 om Det åbne Land findes et afsnit om grundvand (afsnit 9) og et om vandforsyning (afsnit 10).

Byrådet vil

 • sikre fastholdelse af en velfungerende decentral vandforsyning,
 • forstærke indsatsen for at beskytte de langsigtede drikkevandsinteresser i samarbejde med borgere, lokale vandværker og nabokommuner,
 • sikre at drikkevandsindvindingerne er i balance med grundvandsdannelsen,
 • sikre at vandindvindingen foregår spredt under hensyntagen til vigtig natur, og
 • medvirke til, at der ikke anvendes mere vand end nødvendigt, og at erhverv kun forsynes med vand af drikkevandskvalitet, hvor dette kræves.

Vandsektorloven

Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009) omhandler alle kommunale forsyninger og de større private almene vandforsyninger (mindst 200.000m3 vand årligt). I loven kaldes vandforsyninger med solgt vandmængde over 200.000 m3/år for vandselskaber. I Holbæk Kommune er foruden Holbæk Forsyning også Svinninge, Mørkøv og Kvarmløse - Tølløse vandværker alle omfattet af den nye lov, medens Jyderup Stationsby, Gislinge og Jyderup Østre vandværker ligger lige under grænsen, og således ved et øget salg vil blive omfattet af loven.

Foruden de nævnte vandværker er også VN samarbejdet omfattet af Vandsektorloven.

Vandsektorloven har følgende hovedelementer:

 • Adskillelse mellem myndighed og drift – dvs. selskabsgørelse af de kommunale vand- og spildevandsforsyninger hurtigst muligt efter 01.01.2010
 • Prisloft for vandselskaber
 • Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft
 • Dannelse af Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for gennemførelse af benchmarking og fastsattelse af prisloft
 • Muligheder for tilknyttede aktiviteter
 • Oprettelse af Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år.

I vandsektorloven fokuseres der på øget overvågning og dokumentation i forhold til drikkevandssikkerhed, investeringer, prisfastsattelse og gennemsigtighed. Desuden pålægges forsyningsselskaberne større forpligtigelser i forhold til at sikre forsyningsstrukturen. Det vil sige, at mindre almene vandværker, som ikke kan leve op til forpligtigelserne som vandforsyning, kan kræve sig overtaget af et forsyningsselskab.

Tankerne bag Vandsektorloven er i 2010 blevet suppleret med regeringens handleplan for bedre drikksvandskvalitet. Denne handleplan er dog endnu ikke udmøntet i egentlig lovgivning.

Øvrige lovkrav

Iht. Bekendtgørelse nr. 1450 af 11. december 2007 om vandforsyningsplanlægning skal en vandforsyningsplan omfatte følgende punkter:

a) Prognose for det fremtidige vandforbrug i kommunen
Angivelse af en prognose for det forventede behov fordelt på forskellige forbrugergrupper (industri, husholdning etc.).

b) Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg i kommunen
Angivelse af de eksisterende anlægs placering, ydeevne, kvalitet herunder vurdering af tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand.

c) Vandforsyningens struktur
Angivelse af hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet fra almene anlæg, og hvilke der påregnes forsynet fra enkelt anlæg dvs. ikke almene anlæg.

d) Fremtidig vandforsyning i kommunen
Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold. Desuden angivelse af fremtidige vandforsyningsanlæg herunder beliggenhed og udformning.

e) Nuværende og fremtidigt forsyningsområde
Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommune.

f) Vandleverancer mellem kommuner
Angivelse af om kommunen har behov for import af vand eller om der er muligheder for eksport til andre kommuner.

g) Ledningsnet
Angivelse af ledningsnettet for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, herunder evt. forbindelsesledninger mellem anlæggene.

h) Tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg
Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af de almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet.