Nye udstykninger

Fra 2013 er der indført forbud mod at installere individuelle olie- og naturgasfyr i nyt byggeri. Blokvarme (>0,25 MW) baseret på naturgas er dog tilladt. Der er mulighed for at ansøge kommunen om dispensation fra kravet, hvis der ikke er egnede alternativer.

Ved planlægning af varmeforsyning for nye udstykninger skal kommunen skelne mellem, om der er tale om områder, der i forvejen er udlagt til fjernvarme eller naturgas, eller om det er et område uden eksisterende kollektiv varmeforsyning.

I forbindelse med nye udstykninger i områder uden eksisterende kollektiv varmeforsyning skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmeforsyning. Her skal kommunen lave en vurdering af, om området skal udlægges til kollektiv forsyning i form af fx lavtemperatur fjernvarme eller individuel varmeforsyning.

En analyse af nybyggeriets varmeforsyningsmuligheder tager udgangspunkt i en række forhold, herunder områdets placering og udformning, forsyningstæthed, investeringsomkostninger, brændselspriser og den forventede tilslutningsprocent. Ifølge varmeforsyningsloven kan kommunalbestyrelsen kun godkende den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning.

Løsningerne med kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme eller naturgasbaseret blokvarme skal ifølge varmeforsyningsloven holdes op imod individuelle varmepumper.