Baggrund

Planlægning for varmeforsyningen i Holbæk Kommune indgår som et vigtigt element i den overordnede strategiske energiplan for hele kommunen. Varmeforsyningen er det område, som kommunen som myndighed har størst mulighed for at påvirke, og det er samtidig det område, hvor de største potentialer er for at påvirke kommunens klimaaftryk. Det er derfor naturligt, at kommunen og forsyningen har ekstra fokus på dette område.

Holbæk Kommune har igennem længere tid diskuteret mulighederne på energiområdet. Kommunen indgår således i en række tværkommunale initiativer såsom projektet STEPS ledet af Energiklyngecenter Sjælland og Grøn symbiose igangsat af Region Sjælland i samarbejde med Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner.

I kommuneplanen indgår intention om fjernvarme i udvalgte områder af Holbæk by, og der er taget en række initiativer i forhold til vedvarende energianlæg, fx solfangeranlæg ved Jyderup, symbioseprojekter i erhvervsområder og udpegning af egnede placeringer for biogasanlæg. I tillæg hertil arbejdede Holbæk Kommune særligt i 2013 med en varmeplanlægning, som belyste de forskellige tekniske løsningmuligheder for især kollektiv forsyning med fjernvarme.

Processen mod en strategisk varmeplan

Målsætningen med den strategiske varmeplan har været at skabe et fælles billede af, hvilke muligheder Holbæk Kommune har for at realisere målsætningen om fossilfrihed i varmesektoren i 2035 – og pege på konkrete tiltag, som vil være første skridt på vejen mod omstillingen. Undervejs i processen har der været en tæt dialog mellem forsyning, forvaltning og politikerne i kommunen. En bred gruppe af interessenter har mødtes to gange i foråret 2015 for at kvalificere og guide arbejdet og kommentere på resultater. Rådgivningsvirksomheden Grontmij har assisteret med analysearbejde og rådgivning undervejs.

Arbejdet har set på, hvilke byggeklodser eller løsninger der er til rådighed på varmeområdet, og som er relevante i Holbæk Kommune. Udgangspunktet har været den aktuelle struktur i Holbæk Kommune, hvor Holbæk by, øvrige byer og det åbne land har hver deres muligheder og udfordringer, når vi taler om varmeforsyning. Så I stedet for at se på hvert enkelt byområde har fokus været at se på de generelle byggeklodser, der er relevante i hvert område, så borgere og erhverv får et klart billede af, hvad der er muligt og relevant, hvor de er. Processen er afsluttet med at samle tiltagene og at løfte dem op på kommuneniveau for at se, hvor meget de så batter i forhold til målsætningen om fossilfrihed i varmesektoren. Når vi i mål eller skal der mere til?

Den strategiske varmeplan giver således et fælles grundlag for diskussion og beslutninger på energiområdet, som er vigtigt for at sikre det samarbejde og engagement, der skal bære gennemførelsen af de mange initiativer, og for at tage initiativ til yderligere tiltag.

Planen er ikke juridisk bindende, idet ændringer i den kollektive varmeforsyning, fjernvarme og naturgas altid skal godkendes af kommunalbestyrelsen på baggrund af et specifikt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. Et væsentligt krav i varmeforsyningsloven er, at kommunen kun kan godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige alternativ – også selv om det ikke er det mest fordelagtige for selskaberne og privatøkonomisk for forbrugerne. Dette sker for at sikre, at de løsninger, der vælges, er robuste og de mest økonomiske for os alle på den lange bane.