Holbæk by

Holbæk by er overvejende forsynet med naturgas i form af individuelle naturgasfyr og naturgasbaserede blokvarmecentraler i større byggerier og institutioner. Det samlede varmebehov for Holbæk by er estimeret til ca. 285.000 MWh, svarende til 40 % af kommunens samlede varmebehov.

Boligejere med individuelle naturgasfyr kan opnå en økonomisk besparelse ved investering i en varmepumpe eventuelt i kombination med det eksisterende naturgasfyr. Disse muligheder er nærmere beskrevet i faktabokse her i planen. Varmepumper, der udnytter udeluft, kan i tættere bebyggelser give nabogener på grund af støj fra varmepumpens udedel. Dette undgås ved jordvarmeanlæg, som dog er mere pladskrævende.

Gennemførelse af energieffektiviseringer i eksisterende bygninger er et vigtigt led i at opnå uafhængighed af fossile brændsler. Holbæk Kommune kan påvirke energiselskabernes indsats med at gennemføre energibesparelser, så de gør en særlig indsats i forhold til bygninger og virksomheder i kommunen. Dette kan fx ske, ved at kommunen medvirker til at formidle kontakt mellem interesserede forbrugere eller grupper af forbrugere og energiselskaberne, ved understøtning af håndværkere i kommunen, der arbejder for energirenovering, oplysning til borgere og virksomheder m.v.

 

Et biogasfællesanlæg i Holbæk Kommune
Et biogasanlæg producerer vedvarende energi i form af opgraderet biogas, som kan distribueres via det eksisterende naturgasnet og således dække en del af varmebehovet i Holbæk Kommune. Indledende opgørelser viser, at biogas produceret fra lokal biomasse som husdyrgødning, organisk affald og energiafgrøder kan dække ca. en tredjedel af det nuværende gasforbrug. Dækningsgraden kan øges ved reduktioner i naturgasforbruget via gas hybridvarmepumper og bygningsrenoveringer. Investeringen i et biogasfællesanlæg anslås til ca. 150-175 mio. kr.

Kommunen kan selv gå forrest i forhold til renovering af egne eksisterende bygninger samt ved opførelsen af nye bygninger.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne plan er muligheden for konvertering af dele af Holbæk by til fjernvarme undersøgt. Udgangspunktet er fjernvarmeforsyning til større varmekunder såsom store etagebyggerier, industri, sygehuset, en skole og et seminarium. Det undersøgte område er illustreret på kortet på næste side. På kortet er fjernvarmeværket placeret i den sydlige del af Holbæk ved Spånnebæk og Valdemar Sejrvej. Denne placering er valgt, da det ligeledes giver plads til et solvarmeanlæg.

Varmebehovet i det undersøgte område er estimeret til ca. 45.300 MWh, svarende til 17 % af Holbæk bys samlede varmebehov. Beregninger af selskabsøkonomien viser, at set over en investeringsperiode på 20 år vil et anlæg med fliskedler kombineret med solvarme have de laveste omkostninger og dermed den laveste varmeproduktionspris. Ligeledes viser brugerøkonomiske beregninger for udvalgte kunder store økonomiske besparelser i brændselsudgifter. Med de nuværende forudsætninger opnås dog en negativ samfundsøkonomi ved fjernvarmeforsyning i forhold til den nuværende naturgasbaserede varmeforsyning, hvilket betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan godkende projektet

Figur 8: Undersøgelse af mulighederne for fjernvarme i Holbæk by.