Kommunen vil konkret arbejde med følgende initiativer

Fjernvarme i Holbæk by

Der er i øjeblikket ikke grundlag for at gå videre med et fjernvarmeprojekt i Holbæk by, men Holbæk Kommune vil sammen med Holbæk Forsyning A/S revurdere grundlaget løbende i forbindelse med ændringer i beregningsgrundlag og udvikling i de teknologiske muligheder, herunder især billigere løsninger til etablering af lavtemperatur fjernvarme.

Fornyet indsats for at øge tilslutningen til de kollektive systemer

Der er stadig mulighed for at øge tilslutningen til fjernvarme- og naturgassystemerne i Holbæk Kommune, og det er vigtigt at få de sidste oliefyr skrottet. Kommunen vil sammen med forsyningerne arbejde for at få flere med i disse områder.

Finansieringsløsning til varmepumper

Kommunen vil facilitere et samarbejde mellem forsyninger (el, gas og varme), lokale VVS-installatører og selskaber til finansiering/forsikring omkring udvikling og udrulning af en løsning til fremme af varmepumper i boliger og erhverv.
Faciliteringen vil bygge på erfaringerne fra igangværende demonstrationsprojekter omhandlende nye forretningskoncepter og de spillere, der er på markedet.

Biogas forprojekt og oplæg til investorgruppe

Kommunen har igangsat et initiativ for etablering af et biogasanlæg i kommunen, drevet og finansieret af private investorer. Kommunen har taget initiativ til, at der bliver lavet konkrete forundersøgelser, og inviterer interesserede og relevante parter til en drøftelse af realiseringen af et eller flere projekter.

Store varmepumper

Energistyrelsen har nedsat et rejsehold og en støtteordning til fremme af store varmepumper. Forsyningen vil i samarbejde med kommunen invitere rejseholdet til at se på mulighederne i Holbæk – fx i forhold til eksisterende fjernvarme eller udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder.

Kommunens egne bygninger

Kommunen vil i samarbejde med forsyningerne aktivt understøtte udskiftning af varmeanlæg til fjernvarme eller varmepumper i kommunens egne bygninger ved at benytte en totaløkonomisk betragtning ved vurdering af fremtidige udskiftninger.

Brinelaug

Forsyningen vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet et eller flere lokale demonstrationsprojekter for etablering og drift af et fælles varmepumpeanlæg – et såkaldt brinelaug. Et konkret projekt vil blive udpeget og søgt støtte til igennem gældende støtte-ordninger.
8. Lavtemperatur fjernvarme i forbindelse med nybyggeri

Lavtemperatur fjernvarme i forbindelse med nybyggeri

Der vil blive bygget ca. 4.000 nye boliger i kommunen i perioden 2015-2025, heraf ca. 50 % i Holbæk by. Kommunen vil aktivt undersøge mulighederne for lavtemperatur fjernvarme og evt. fjernkøling i forbindelse med nyudstykninger og etablering af nye virksomheder og erhvervsbyggeri.