Strategisk Energiplan

Om Strategisk Energiplan

Formålet med den strategiske energiplan for Holbæk Kommune er at danne et samlet beslutningsgrundlag for en kortsigtet og en langsigtet indsats for omlægning af energiområdet i Holbæk Kommune mod en mere grøn og bæredygtig omstilling.

Den samlede strategiske energiplan består af 3 dele, en strategi, en handleplan og en baggrundsrapport. Derudover er der udarbejdet en miljøvurdering af planen. 

Strategien er struktureret omkring seks temaer:


Tema 1: Grøn varme
Tema 2: Grøn energiproduktion
Tema 3: Landbrug og skovrejsning
Tema 4: Bæredygtig transport
Tema 5: Energibesparelser
Tema 6: Affald


Indenfor hvert tema undersøges omstillings mulighederne, og hvordan Holbæk Kommune i samarbejde med strategiske samarbejdspartnere kan gennemføre tiltag, der reducerer udledningen af drivhusgasser. Strategien vurderer desuden, hvor meget de enkelte sektorer skal bidrage med for samlet at opnå målet om 70 %-reduktion i 2030. Klimarådets nyeste analyser har inspireret til fastlæggelsen af målsætninger for de enkelte sektorer og valg af virkemidler.
I strategien indgår nogle af de input, der er kommet fra borgerne undervejs i processen.
Da udviklingen på energi- og klimaområdet sker hurtigt i disse år, skal strategien revideres en gang i hver valgperiode.


Den strategiske energiplan suppleres af en handleplan for 2020-2022, som beskriver hvilke konkrete handlinger Holbæk Kommune og de strategiske samarbejdspartnere vil iværksætte over de kommende to år. Handleplanen revideres hvert andet år, næste gang i august 2022. Nationale ændringer kan give anledning til hyppigere revision. Handleplanen følges op af en årlig status.

Den strategiske energiplan indeholder kort, der udpeger mulige områder til placering af energianlæg. Efterfølgende er der sket en viderebearbejdning og Den strategiske energiplans udpegninger er erstattet af retningslinjer i kommuneplanen.

Film om den Strategiske energiplan

Download

Hent den strategiske energiplan her.

Strategisk energiplan. Visionen, målet og rammerne. 

Strategisk Energiplan Holbæk 2020_2030

Handleplan til strategisk energiplan, der beskriver de konkrete handlinger der skal udføres.

Strategisk energiplan Holbæk_Handleplan_2020-2022

Baggrundsrapporten til strategisk energiplan. Teknisk beskrivelse af strategi og handleplan. 

Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Bagrundsrapport

Derudover følgende supplerende dokumenter:

En liste over de placerings hensyn der er benyttet i forbindelse med udpegning af mulige områder til mulig placering af energianlæg. 

Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Liste over placeringshensyn

En miljøvurdering af den strategiske energiplan

Strategisk energiplan_Holbæk Kommune_Miljøvurdering

Strategisk energiplan_Holbæk Kommune Miljøscoping

Strategisk energiplan Holbæk Sammenfattende Miljøredegørelse

Alle høringssvar til den strategiske energiplan

Høringssvar strategisk energiplan

Forslag og vedtagelse

Forslag til Strategisk Energiplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020. Forslaget er udsendt i offentlig høring i perioden fra den 25. maj til den 1. august.

Der blev afholdt borgermøde den 10 juni 2020. Se mere her: holbaek.dk/energi

Strategisk Energiplan 2020-2030 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23. september 2020.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til den strategiske energiplan kan du kontakte Holbæk Kommune, Plan og Byg på 72 36 25 07 eller energi@holb.dk.