Udtræden af kloakforsyning

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder efter aftale kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Dette kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for udtræden.

For at forbedre afledningen af regnvand åbnes der i denne spildevandsplan op for, at grundejere i de fleste fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Tryk her for at se et kort over de områder hvor tilbagebetaling er mulig.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå afledning af regnvand eksempelvis ved nedsivning.

Ved udtræden for tag- og overfladevand kan forsyningen i henhold til lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Som angivet i planens målsætninger, vil der i planperioden blive arbejdet for at den fremtidige belastning af kloaksystemet reduceres ved øget anvendelse af lokal nedsivning eller lokal forsinkelse af afstrømningen.

Holbæk Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig afgørelse om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opnå fritagelse for tilslutningspligten, og hvorvidt en afgørelse herom kræver en ændring af spildevandsplanen.

Der kan gives hel eller delvis tilladelse til udtræden af kloakforsyningen. En sådan tilladelse meddeles af kommunen under forudsætning af:

  • At der er enighed herom mellem Holbæk Kommune og grundejeren /virksomheden.
  • At der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse
  • At alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter eventuelle miljøhensyn.
  • At kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt.
  • At kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • At forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation er aftalt.
  • At det i det udpegede opland er sandsynliggjort, at jordarten og grundvandspotentialet muliggør nedsivning af overfladevand.

Som udgangspunkt er Holbæk Kommune kun indstillet på at lade ejendomme delvist udtræde af Kloakforsyningen, hvis det afhjælper hydrauliske problemer i kloaksystemet.