Kloakoplande

Spildevandsplanen fastlægger om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Når Holbæk Kommune via spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når forsyningen har ført stik frem til grundgrænsen. Kommunen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.

Indenfor fastlagt opland i spildevandsplanen er det kloakforsyningen, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

Der findes 4 forskellige kloakeringstyper: Fælleskloak, separatkloak, spildevandskloak og regnvandskloak.

  1. Fælleskloak: Alt spildevand afledes i samme ledningsnet (både overfladevand og husspildevand).
  2. Separatkloak: Overfladevand og husspildevand afledes i hver sin ledning.
  3. Spildevandskloak (Spv): Kun husspildevand afledes til offentlig kloak (overfladevand håndteres af grundejer).
  4. Regnvandskloak (Regn): Kun afledning af overfladevand (veje og pladser).

Desuden angives det også i spildevandsplanens kortværk om oplandet er privat kloakeret.

Fordelingen af kloakeringstyper i spildevandsplanen fremgår af nedenstående tabel. Det fremgår, at 93,1 ha fælleskloakeret opland forventes separeret.

 

Status Plan  Kloakopland [ha]
Fælles Fælles 296,9
Regn Regn 7,4
Separat Separat 2941,9
Spv Spv 562,8
Spv - Privat regnvand Spv-privat regnvand 35,9
Privat - Separat Privat - separat 15,4
Privat - Spv Privat - Spv 15,3
Kloakoplande der ændres:    
Fælles Separat 93,8
Privat - Fælles Spv 5,5
Privat - Spv Spv 1,6
Nye kloakoplande:    
Intet Separat 121,1
Intet Spv 1498,9
SUM   5596,6


I spildevandsplanens kortgrundlag kan alle nuværende og planlagte kloakoplande ses og det er muligt at fremsøge en adresse. Alle kloakoplande er farvelagt efter kloakeringstype, og man kan ved klik på oplandet få yderligere oplysninger om oplandets status og eventuelle planlagte ændringer. Alle oplande som er planlagt ændret er markeret med skravering.

For detaljerede oplysninger om kloakoplande og tilhørende udløb henvises til spildevandsplanens kloakoplandsskemaer (oplandsskema-status og oplandsskema-plan). Af kloakoplandsskemaer fremgår bl.a. oplandets størrelse, befæstede areal og tørvejrsvandføring opgjort i personekvivalenter (PE).

Udledte vand- og stofmængder fra regnbetingede udløb, fremgår at udløbsskemaerne: Udløbsskema - status og udløbsskema - plan. Udledning af overfladevand fra separatkloak er beregnet på grundlag af oplandets befæstede areal og den årlige nedbørsmængde. Udledninger fra overløbsbygværker er beregnet i ved at simulere ledningsnettet under påvirkning med historiske regnserier (i programmet Mike Urban). De opgjorte udløbsmængder dækker over et såkaldt "normalår", og udtrykker således den gennemsnitlige årlige belastning.

Eksempel på deloplande i Holbæk by

Klik her for at se hele kortværket

Vejarealer og ledningsanlæg med andet ejerskab

Status

Vejarealer, der er beliggende inden for kloakoplande, afvandes som udgangspunkt til Holbæk Forsynings afvandingsanlæg.

I kloakoplande, som kun er kloakeret for spildevand, afvandes vejene til drænsystemer, grøfter eller regnvandet nedsives.

Vejarealer, der er beliggende uden for de i spildevandsplanen afgrænsede kloakoplande, afvandes enten til Holbæk Kommunes afvandingsanlæg eller afledes separat til recipienten enten via nedsivning til jorden eller udløb til lokale vandløb, søer m.m.

Ud over vejanlæg findes også andre ledningsanlæg med andet ejerskab, som f.eks. ledninger ejet af grundejerforeninger, skoler og havne. Ejerskab af ledningsanlæg fremgår som udgangspunkt af ledningsdatabasen, men der kan stadig være områder, hvor databasen ikke er opdateret.

Plan
Der er ikke planlagt ændringer i forhold til status. Ved etablering af nye kloakoplande skal regnvand fra vejarealer, hvor det er hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, afledes via vejgrøfter eller lignende, hvorfra det enten nedsives eller afledes til nærmeste recipient.

Ved større vejanlæg etableres regnvandsbassiner inden udløb til recipienten.

I planperioden vil forsyningen afklare ejerskab af fremmede ledninger, således at dette fremgår af ledningsdatabasen.

Maksimale befæstelsesgrader

Alle arealer angivet i spildevandsplanens bilag er beregnet på basis af digitalt grundkort. Befæstelsesgrader er overført fra den tidligere spildevandsplan, og er i mange tilfælde justeret manuelt på basis af teknisk grundkort.

For at minimere det antal gange kloaksystemet bliver overbelastet fremover, er der i nyere lokalplaner fastsat grænser for hvor meget forskellige typer arealer må befæstes, kaldet befæstelsesgraden.

De forskellige typer arealer er inddelt i kategorier efter, hvad de må anvendes til ifølge kommuneplanen og lokalplaner.

Befæstelsesgraden angiver således, hvor stor en brøkdel af regnvand/overfladevand, der maksimalt må afledes til det offentlige kloaksystem fra en ejendoms areal.

En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet overfladevand må afledes til kloaksystemet, hvorimod en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til kloaksystemet.

Anvendelse jf. Kommuneplan og lokaplaner Maksimalt tilladelig befæstelsesgrad
Boligområder, åben lav 0,25
Boligområder, etageboliger og tæt lav 0,5
Centerområder, industriområder, håndværk, kontor og serviceområder 0,7

De fastsatte befæstelsesgrader skal følges, når der tilbygges eller nybygges på en matrikel. Holbæk Kommune vil stille krav om overholdelse i byggetilladelsen.