System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Value is null.
  at DisPlay.Umbraco.Optional`1.get_Value()
  at ASP._Page_Views_Partials_gridComponentHero_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\gridComponentHero.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

​Miljø og servicemål​

FORS A/S er underlagt konkurrencestyrelsens prisloft, som hvert år fastsætter den maksimale pris for afledning af spildevand. Der er dog mulighed for, at opnå tillæg til specielle miljø- eller servicemål, kan finansieres uden indflydelse på forsyningens loft over taksten for vandafledning, hvis målet er defineret af kommunen.

 • Ved miljømål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter til gavn for miljø og sundhed, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimaændringer.
 • Ved servicemål forstås mål, som opnås ved at gennemføre aktiviteter, der giver en udvidet service for den enkelte forbruger og/eller en samfundsmæssig gevinst.

Miljø eller servicemål

Miljømål kan varetages ved tiltag, der falder inden for selskabernes primære driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø. Der vil ikke nødvendigvis være tale om mål, som alene kommer vandselskabets forbrugere til gavn. Målene skal være besluttet af enten staten eller kommunalbestyrelsen, for kommunalbestyrelsens vedkommende i dens egenskab af myndighed, ikke som ejer af vandselskabet, og involvering af vandselskabet forudsættes nødvendigt for at opnå målet på den samfundsmæssigt mest effektive måde.

Der er i denne spildevandsplan defineret følgende miljø- og servicemål.

Miljømål

Dataindsamling til Holbæk Kommunes arbejde med Klimatilpasning og Vandmiljøplaner. (ca. 750.000 kr. pr. år)

FORS A/S skal udover de data FORS A/S selv skal anvende, indsamle og løbende vedligeholde følgende data til Holbæk Kommune:

Årlig rapportering over overløb, til brug for Holbæk Kommunes planlægning af initiativer for at sikre et bedre vandmiljø. Rapporteringen skal indeholde:

(1) Overløbsmængder pr. overløb, på baggrund af en kalibreret hydraulisk model over ledningsnettet
(2) En vurdering af stofmængderne der er udledt pr. overløb, pr. måned
(3) En vurdering af hvilke initiativer der kan iværksættes for at minimere belastningen af recipienter, også selv om udløbstilladelser er overholdt.

Løbende optimering af datagrundlag, med henblik på at skabe forudsætning for at næste generation af klimatilpasningsplanlægning sker på et bedre grundlag.

Reducering af miljøbelastning grundet fejlkoblinger i separat kloakerede områder. (ca. 1.250.000 kr. pr. år)

FORS A/S skal ud over at drive det offentlige kloaknet, sammen med Holbæk Kommune minimere miljøbelastningen grundet fejlkoblinger på privat grund. Dette skal ske ved:

 • FORS A/S skal ud fra målinger, pumpedata og erfaring finde separat kloakerede oplande hvor der kan dokumenteres en begrundet mistanke om en høj mængde fejlkoblinger af regn/spildevand på privat grund, og aflevere en oversigt over disse til Holbæk Kommune.
 • Efter at Holbæk Kommune har udvalgt oplande som skal undersøges nærmere, og Holbæk Kommune har orienteret grundejere om at der på baggrund af begrunde mistanke vil ske undersøgelse af fejlkoblinger i oplandet – skal FORS A/S gennemføre opklarende undersøgelse (bl.a. tv-inspektion) på privat grund for at finde fejlkoblinger.
 • FORS A/S skal efterfølgende aflevere en rapport over status på de private ledningsnet, samt hvor der er fundet fejlkoblinger / rotter, med henblik på at Holbæk Kommune kan udstede påbud.
 • De indsamlede data skal stilles frit til rådighed for grundejers benyttelse, i forbindelse med udbedring / evt. anmeldelse til grundejers forsikring

FORS A/S kan på vegne af Holbæk gennemføre kontrol af at påbud er blevet udbedret efter henvendelse fra Holbæk Kommune. Se desuden under afsnit om ledningsanlæg.

Klimatilpasning ved anlægsprojekter (ca. 600.000 kr. pr. år)

Forsyningen skal screene større anlægsarbejder for, om projekterne kan gøres mere robuste for store regnhændelser, og derved bidrage til indsatserne i den kommunale klimatilpasningsplan

Dette vil ske ved at FORS A/S en gang årligt skal præsentere et anlægsprogram for Holbæk Kommune, således at Holbæk Kommune har mulighed for at udvælge projekter som skal screenes for Klimatilpasning.
På de udvalgte projekter skal FORS A/S levere dokumentation for hvordan effekten vil være af projektet ved henholdsvis en 100 års regn med klimafaktor og eventuelle andre relevante stormflodsscenarier.

Der skal yderligere efter anmodning fra kommunen leveres skitseforslag over hvilke klimatiltag der vil kunne gennemføres samtidig med anlægsprojektet for at opnå en højere grad af klimatilpasning end det almindelige serviceniveau, men henblik på at Holbæk Kommune vil pålægge at der udføres et klimatilpasningsprojekt som en integreret del af anlægsprojektet.

Servicemål

Badevand, måle/varslingsprogram til sikring af badende (ca. kr. 550.000 pr. år)

FORS A/S skal på baggrund af en kalibreret hydraulisk model få udviklet og drive et automatisk varslingssystem der på baggrund af en vejrudsigt/vejrradar kan varsle når der er mulighed for overløb om opspædet spildevand ved udvalgte badelokationer.