System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Value is null.
  at DisPlay.Umbraco.Optional`1.get_Value()
  at ASP._Page_Views_Partials_gridComponentHero_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\gridComponentHero.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Resume

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Holbæk Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen. Samtidig giver planen borgene et indblik i, hvad vi i Holbæk Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

Strukturplan for renseanlæg

Det nuværende Holbæk Renseanlæg skal nedlægges og der skal udpeges en lokalitet for placeringen af et nyt centralrenseanlæg. Årsagen er dels et hensyn til den fremtidige driftøkonomi, men bestemt også miljø- og klimamæssige forhold. Ved placeringen af det nye renseanlæg skal udledningen søges placeret hvor der er større vandudskiftning, og hvor anlæggets fysiske placering er til mindst mulig gene for befolkning og lokalmiljø. Den nye placeringen af udløbet kan dermed understøtte de rekreative muligheder i Holbæk Fjord, så som badestranden og de mange vandsportsaktiviteter.

Yderligere vil det nye Holbæk Renseanlæg få en større rensekapacitet, hvilket på lang sigt vil give mulighed for at tilslutte yderligere renseanlæg.

Der vil efter spildevandsplanens vedtagelse blive nedsat en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, der inden udgangen af 2017 skal fremlægge forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, som der
kan arbejdes videre med.

Desuden nedlægges en række mindre renseanlæg i planperioden. I 2015 blev renseanlæggene i St. Merløse, Undløse, Ugerløse og Østrup nedlagt, og spildevandet afledes nu til Tysinge Renseanlæg. I 2016 nedlægges Skov Vallenderød
renseanlæg, og i 2017 vil Næsby og Hellestrup Renseanlæg enten blive nedlagt eller renoveret. Du kan læse mere om strukturplanen her.

Kloakoplande

I spildevandsplanens kortgrundlag kan alle nuværende og planlagte kloakoplande ses og det er muligt at fremsøge en adresse. Alle kloakoplande er farvelagt efter kloakeringstype, og man kan ved klik på oplandet få yderligere oplysninger om oplandets status og eventuelle planlagte ændringer.

Forsyningen arbejder løbende på at adskille regn og spildevand i de ældre fælleskloakerede områder. Det er således en målsætning, at al fælleskloak udfases over 15-20 år.

For at forbedre afledningen af regnvand åbnes der i denne spildevandsplan op for, at grundejere i de fleste fælleskloakerede områder selv må håndtere overfladevand, mod delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Tryk her for at se et kort over de områder, hvor tilbagebetaling er en mulighed.

Spildevand i det åbne land (ukloakerede områder)

For at beskytte drikkevand, vandløb og søer kan det være nødvendigt at kloakere enkelte ejendomme eller samlede bebyggelser i det åbne land, så spildevandet kan blive renset på et offentligt renseanlæg. Allerede i den tidligere spildevandsplan var der udpeget er stort antal samlede bebyggelser til spildevandskloakering. Der er ikke udpeget yderligere områder til kloakering i det åbne land i denne spildevandsplan, men enkelte planlagte kloakoplande er annulleret, primært fordi vandområdeplanen ikke længere stiller krav til forbedret rensning i det aktuelle område.

Krav til spildevandsrensning og planlagt kloakering i det åbne land fremgår af spildevandsplanens kort.

Ved påbud om forbedret rensning i det åbne land, gives som minimum en tidsfrist på 2 år inden påbuddet skal efterleves.

Nye ledningsanlæg

For at transportere spildevandet skal der nedgraves nye kloakledninger. Det fremgår af spildevandsplanen kort, hvor de nye ledninger forventes placeret, og dermed hvilke arealer/matrikler er berøres.

Klimatiltag

Forsyningen skal fremover gennemføre en forbedret kortlægning relateret til oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser. Samtidig skal forsyningen screene større anlægsarbejder for, om projekterne kan gøres mere robuste for store regnhændelser, og derved bidrage til indsatserne i den kommunale klimatilpasningsplan.