Forord

Velkommen til Holbæk Kommmunes digitale spildevandsplan 2016-2020.

Her kan du få overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Holbæk Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen. Samtidig giver planen borgene et indblik i, hvad vi i Holbæk Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

De vigtigste ændringer i forhold til gældende plan er:

  • Plan for nedlæggelse af mindre renseanlæg
  • Forventet placering af nye ledningsanlæg
  • Arbejdsgruppe for udpegning af ny placering af Holbæk Renseanlæg.
  • Grundejere kan nu få penge for selv at håndtere overfladevand i udpegede områder (fælleskloak)
  • Enkelte mindre områder i det åbne land skal ikke længere kloakeres.

Du kan her se en liste over adresser som er tilføjet/udgået af kloakopland i forhold til spildevandsplanen fra 2010.

Vedtagelse

Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 er godkendt af byrådet i juni 2016, og offentliggjort d. 9 . september 2016. De mange høringssvar medførte en ændring af forslaget, således at planen nu omfatter en undersøgelse af alternative placeringer af et nyt Holbæk Renseanlæg.

Når en fremtidig placering af et nyt Holbæk Renseanlæg er fastlagt, vil det kræve en ændring af spildevandplanen i form af et tillæg.

Eventuelle spørgsmål til spildevandsplanen kan sendes som e-mail til spildevand@holb.dk

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 er der ikke adgang til at klage over spildevandsplanen, men der kan klages over retlige spørgsmål vedrørende miljøvurderingen (se særskilt afsnit).

Har du spørgsmål til Spildevandsplanen kan du kontakte Natur og Vand i Holbæk Kommune.

E-mail: spildevand@holb.dk eller på 72 36 82 37