Strategi

Målsætning
Den meget sammensatte karakter med små ejendomme og mange elementer bør bevares. Der kan ske en fortsat udvikling mod et landskab præget af mindre og små ejendomme til fritidsformål. Tilplantning kan fortsat ske, men det bør kraftig overvejes, hvor og i hvilket omfang det kommer til at ske. Området må ikke udsættes for større bebyggelser og tekniske anlæg i større skala.

Anbefalinger
Området kan i højere grad overgå til rekreativt formål. Der kan være en risiko for, at de mange naturområder ikke kan opleves af andre end de lokale, da flere lokale veje og stier kan blive lukket eller nedlagt.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Der er tale om et tydeligt kuprert morænelandskab med mange dødishuller og småsøer. Der er ingen tydelig landsbystruktur og bebyggelserne er hovedsageligt lokaliseret omkring vejene. Der ud over ses bebyggelser placeret i landskabet de steder, hvor det har været muligt at placere dem. Området er præget af mindre hobbybrug og der er mange småplantninger og levende hegn i området.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Landskabsformerne og den varierende beplantning samt bebyggelsesstrukturen giver området en intimitet og lukkethed. Området opfattes i sin helhed som meget oplevelsesrigt.

Afgrænsning
Mod nord opleves landskabet med en lidt mere åben beplantningsstruktur og der er generelt en glidende overgang til område 37 Kr. Eskilstrup. Der ud over er grænsen til område 37 bestemt af et skift i bebyggelsesstruktur, markstørrelser og en ændring i terrænformen. Mod øst afgrænses området af kommunesgrænsen til Ringsted Kommune, men landskabeligt set fortsætter området ind i Ringsted Kommune indtil det i sydøst afgrænses visuelt af Højbjerg Skove. Området opleves i sig selv som lukket på grund af de mange bakker.

Nøglekarakteristika
Kuperet og varieret landskab med mange naturelementer og en lille skala i såvel bebyggelse som markstørrelse. Området er ved at ændre sig fra landbrugsland til hobbybrug.

Beliggenhed

Området er beliggende i Holbæk Kommunes sydvestlige del, ca. 19 km sydøst for Holbæk by. Området afgrænses mod nord, syd og vest af område 37 Kr. Eskilstrup og mod vest af kommunegrænsen til Ringsted Kommune.

Området har en udstrækning på ca. 8 km.

Begrundelse for udvælgelse
Området har en markant andeledes bebyggelsesstruktur end resten af Holbæk Kommune. Der ud over er området generelt præget af at være i en lille skala.