Strategi

Målsætning
Området bør bibeholdes som åbent landbrugsland. Der kan ske en fortsat udvikling af landbrugserhvervet. De mange bysamfund begrænser i nogen grad udviklingen. Der kan i nogen grad ske omlægning til mindre brugsstørrelser og skovtilplantning. Der kan i området etableres større tekniske anlæg. Det er væsentligt, at bevare strukturen med bevoksede diger og mindre beplantninger

Anbefalinger
Diger og bevoksninger bør bevares. Der bør ske en yderligere tilplantning for at styrke oplevelsen af de bevoksede linjer i landskabet. Der bør ikke ændres i strukturen omkring landsbyerne f.eks. gennem udlæg af nye boligområder.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Landbrugslandskab præget af en åben markstruktur i middel-større skala og karakteristiske bevoksede markskel. Der findes desuden flere småsøer i området. I den nordlige del skaber Elverdams Å en særlig oplevelse i form af et mere kuperet terræn.

Kraktergivende rumlige og visuelle forhold
Området er præget af mange bevoksede diger, som giver en vis intimitet. Alligevel opleves landskabet som åbent. Især mod nordøst skaber terræn og bevoksninger en rumlighed, der adskiller sig fra den resterende del af området og vurderes positivt.

Afgrænsning
Mod vest og område 35 Tysinge sker der et skift i bebyggelsesstrukturen og en overgang til et mre fladt terræn. I øst ses et væsentligt mere kuperet terræn i område 38 Stestrup Old samt i Lejre og Ringsted kommuner. Mod syd er det ligeledes en ændring i terrænformen der bestemmer afgrænsningen, område 36 Ordrup er beliggende på en randmoræne og hæver sig over omgivelserne. I den nordlige del af området er der en veldefineret afgrænsning til område 33 Elverdams Å som følge af ådalens udstrækning.

Nøglekarakteristika
Store markstrukturer, bevoksede diger, velbevarede landsbyer og gårde spredt i landskabet.

Beliggenhed

Området er beliggende i kommunens sydøstlige del, ca. 16 km syd for Holbæk by. Området afgrænses mod nord af områderne 31 Lunderød og 33 Elverdams Å. Mod øst og syd går grænsen dels ved kommunegrænsen til Ringsted og Lejre kommuner og dels til område 38 Stestrup Old. Mod syd afgrænses området desuden af område 36 Ordrup. Mod vest afgrænses området af kommunegrænsen til Sorø kommune og område 35 Tysinge.

Området har en udstrækning på ca. 37 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Ensartet landbrugsland præget af mellemstore brug. Relativt homogent på trods af dets store udstrækning. Der er tydelige grænser til de fleste naboområder