Strategi

Målsætning
Området bør bevares i sin nuværende form, som højt beliggende landbrugslandskab i middel skala med udsigt til i alle retninger. Bebyggelsesstrukturen og samspillet mellem herregård, landsbyer og fritliggende gårde bør bevares.

Anbefalinger
Der bør ikke gives muligehed for byudvikling i området, men enkelte huludfyldninger kan ske intent i landsbyerne, ligesom der skal være mulighed for, at gårdene kan udvikle sig naturligt. Der bør ikke gives mulighed for at St. Merløse kan udvikle sig ind i dette område. Der bør ikke etableres landbrugsbygninger, som er i konflikt med den eksisterende skala. Da området er særligt velbevaret bør der ikke etableres tekniske anlæg som vindmøller eller større vejanlæg, da autenticiteten herved vil blive påvirket negativt.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Områdets karakter skabes i høj grad af samspillet mellem beplantninger og terræn. Skovene, småplantninger, de bevoksede diger og det rullende landskab ligger på en randmoræne, og hæver sig derfor markant over de omkringliggende områder.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Områdets opleves intimt og opdelt som følge af beplantningsstrukturen og især Ordrup skov centralt i området. I samspil med terrænet bevirker beplantningsstrukturen, at området som helhed ikke kan overskues fra et enkelt punkt. Der i mod er der udsigt til alle verdenshjørner fra området.

Afgrænsning
Store dele af afgrænsningen sker i kraft af kommunegrænsen mod Sorø og Ringsted kommuner. Især mod syd og øst opleves landskabet som sammenhængende med området. Mod nord afgrænses området af de lavtliggende, flade områder i Åmosen, denne grænse løber langs jernbanen.

Nøglekarakteristika
Det højtliggende, rullende landskab med små og store bakker. Skovene, de mange bevoksede diger og vildt remiser. Områdets høje grad af autenticitet.

Beliggenhed

Området er Holbæk Kommunes sydligste område beliggende ca. 19 km syd for Holbæk by. Området grænser mod vest op til Sorø Kommune og mod syd og øst op til Ringsted Kommune. Mod nord afgrænses området af område 37 Kr. Eskilstrup.

Området har en udstrækning på ca. 14 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Der er tale om et meget velbevaret landbrugsland med enkelte landsbyer og en Herregård, hvor landbrugesdriften er dominerende.