Strategi

Målsætning
Den nuværende udvikling i området bør fortsætte. Området vurderes at have en vis robusthed, og der kan derfor placeres visse tekniske anlæg i området. Tilplantning vil kunne indpasses i det meste af området. Det kan forventes at flere af gårdene vil overgå til mere hobbypræget anvendelse.

Anbefaling
Udbygningen af Ugerløse by bør begrænses. Der bør tilsvarende ske en behandling af overgangen mellem byen og landet.

Landskabskarakter

Roligt og ensartet landskab med forholdsvis mange elementer som småbrug, småskove, bevoksede diger og varierede dyrkningsarealer. Området virker relativt uforandret og kun i brgrænset omfang påvirket af tekniske anlæg. De fem store veje er karakteristiske for området, og nærheden til vejene opleves fra store dele af området. Der er ikke sket væsentlige udbygninger i området.

Karaktergivende landskabselementer
Landbrugsland med mellemstore gårde, som ligger spredt i det svagt bølgede landskab. Ugerløse by præger den centrale del af området sammen med de store veje.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Store dele af området virker meget åbent. Kun mod vest opleves en vis afgrænsning. Flere steder er der mindre landskabsrum som følge af øget tilplantning.

Afgrænsning
Området er åbent uden markante grænser. Især mod syd fortsætter landskabet ind i Sorø Kommune. Naboområdet mod vest består af større markenheder og mere spredt bebyggelse. Naboområdet mod nord hæver sig i et markant bakkelandskab og mod øst bliver landskabet endnu mere sammensat.

Nøglekarakteristika
Landbrugsland af mellemstor skala og få, små landsbyer. Et område med mange gårde, som ligger jævnt fordelt i landskabet. Få egentlige naturområder.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 15 km syd for Holbæk by, omkring Ugerløse by. Afgrænsningen er næsten sammenfaldende med Ugerløse Sogn. Afgrænses mod vest af område 27 Ugerløse, mod nord af bakkelandskabet i område 29 Galge Overdrev og område 30 Maglesø. Mod øst ligger område 34 Nr. Vallenderød. Åmose Å og herregårdslandskabet i område 35 Tysinge afgrænser området mod syd.

Området har en udstrækning på ca. 12 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Ensartet og tætbebygget landbrugsland, som bebyggelsesmæssigt og terrænmæssigt adskiller sig fra naboområderne. Åmose Å er kommunegrænse til Sorø Kommune.