Strategi

Målsætning
Den klassiske landbrugsstruktur med stjerneudskiftede landsbyer er særlig udtalt i dette område, hvorfor området bør forblive med denne struktur. Der kan forekomme mindre ændringer og landbrugets udvikling skal kunne foregå i respekt og samspil med den udtalte struktur.

Anbefalinger
Områdets landsbyer og landbrugsstruktur bør bevares, ligeså de bevoksede diger, idet intimiteten i området derved opretholdes. Den middelstore skala bør respekteres og der bør ikke lokaliseres større tekniske anlæg i området. Byudvikling bør ikke forekomme, der kan ske enkelte huludfyldninger i form af bebyggelse i Skellingsted. I Tømmerup og Ulkestrup bør den autentiske landsbystruktur bevares. Åbenheden mod syd er en styrke i området og bør ikke sløres. Det åbne land med skoven som ryg bør ikke sløres af yderligere skovrejsning.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Skovene og den dominerende landbrugsstruktur, med landsbyer som centrale elementer og en gennemgående middel skala er de primære elementer, der karakteriserer området.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Skoven danner en lukket baggrund i området, hvilket bevirker, at området åbner sig mod Åmosen i syd. Området er i sig selv bølgende og på grund af samspillet mellem terræn og de mange bevoksede diger oplevest det intimt. Åmosen ligger meget lavt i forhold til området, det giver en vid udsigt over Åmosen fra den sydlige del af området.

Afgrænsning
Mod syd og øst sker der et skift i terrænet til den lavtliggende flade ådal i område 23 Store Åmose. Mod vest og nord afgrænses området af områderne 21 Skamstrup og 24 Vedebjerg. Her er skoven bestemmende for afgrænsningen. Mod nord overgår landskabet der ud over til at have karrakter af et storskala herregårdslanskab med relativt få bebyggelser.

Nøglekarakteristika
Det bølgede landskab, der åbner sig mod Åmosen i syd, bevoksede diger, terræn, intimitet, stjerneudskiftede landsbyer.

Beliggenhed

Området er beliggende i Holbæk Kommunes sydvestlige del, ca 18 km sydvest for Holbæk by. Området grænser mod nord op til område 24 vedebjerg, mod syd og øst til område 23 Store Åmose og mod vest af område 21 Skamstrup.

Området har en udstrækning på ca. 7,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er forholdsvist isoleret, da der kun er et par veje ind i området. Der er tale om et område, hvor der gennem mange år ikke er sket de store strukturelle ændringer, området fremstår meget autentisk.