Strategi

Målsætning
Området bør bevares i sin nuværende skala. Der kan i nogen grad ske en udbygning og tilføjelse af nye elementer, men det bør ske med største omhu. Den terrænmæssige variation bør ikke sløres og områdets autenticitet bør tilsvarende bevares. Området vil være egnet til rekreativt landskab. Hjembæk by bør bevares i sin nuværende udstrækning

Anbefalinger
Der bør kun i begrænset omfang gives tilladelse til skovrejsning. Tilsvarende skal der være stor tilbageholdenhed i forhold til at placere større landbrugsbygninger og større tekniske anlæg. Der kan til gengæld ske begrænsede tilplantning især i den nordlige del. Tilføjelse af elementer i lille skala bør kunne ske og selv nybyggeri, som tager hensyn til lokal stilart og placering i landskabet bør kunne ske. Området skal dog friholdes for egentlig byudvikling.

Landskabskarakter

Landskabet opleves meget sammensat med en stor grad at afveksling og beskeden skala. Området er relativt tæt bebygget og med forskelligartede beplantnger. Til trods for, at er sket en løbende udvikling, så virker området autentisk.

Karaktergivende landskabselementer
Småbrugslandskabet med mange småplantninger og enkelthuse i et kuperet landskab

Karaktergivende rumlige forhold
Terrænet og de mange beplantninger gør at landkabet opfattes lukket, især mod syd. Der opleves ingen egentlige udsigter i området.

Afgrænsning
Der er en glidende men alligevel markant overgang til de mere flade landskaber mod øst. Mest diffus er overgangen mod nord til område 10 Gudmandstrup. Mod syd danner skovbrynet til Stokkebjerg Skov og bygrænsen en klar grænse til område 17 Stigs Bjergby. Området fortsætter ind i Kalundborg Kommune frem til graveområdet ved Bjergsted og Bregninge.

Nøglekarakteristika
Terrænmæssigt varieret landskab i lille skala. Mange beplantninger og relativt tæt bebygget.

Beliggenhed

Området er beliggende nord for Jyderup, ca. 21 km vest for Holbæk by. Området grænser mod vest op til Kalundborg kommune og mod nord mod område 9 Svinninge Vejle. I øst grænser området op til områderne 10 Gudmandstrup, 18 Aggersvold og 17 Stigs Bjergby.

Området har en udstrækning på ca. 13 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er betydelig mere sammensat end naboområderne mod øst. Området adskiller sig på næsten alle punkter - terræn, bevoksning, bebyggelser, skala sammensathed.