Strategi

Målsætning
Området fremstår som et herregårdslandskab i middel skala. Området har en høj grad af autenticitet og både herregårdslandskabet og engområdets (Aggersvold enghave) naturmæssige kvaliteter bør bevares og styrkes.

Anbefalinger
Der bør ikke tilføres nye elementer som tekniske anlæg og den eksisterende struktur med spredt bebyggelse, primært langs vejene bør opretholdes. Skovrejsning bør kun forekomme i tilknytning til de eksisterende skovområder og i stor respekt for det ellers meget åbne landskab. Det er primært den sydvestlige del af området der vil kunne tåle rejsning af mindre skovparceller.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Herregårdslandskab af middel skala med et ensartet terræn, husmandsbebyggelser og mindre gårde. Aggersvold Enghave ligger som et markant naturelement centralt i området.

Karaktergivende rumlige og visuelle
Området opleves meget åbent, kun i den sydvestlige del fremstår Stokkebjerg skov (beliggende i område 19 Hjemæk) og Høed skov som lukkede elementer. Der er en høj grad af visuel sammenhæng i området. Dog ligger selve Herregården Aggersvold relativt isoleret som følge af skovenes placering.

Afgrænsning
Området afgrænses mod nord og øst af område 10 Gudmandstrup. Mod syd af område 17 Stigs bjergby, her sker et skift til en landbrugsstruktur med mellemstore gråde. Mod vest afgrænses området af område 19 Hjembæk, hvor landskabet bliver væsentligt mere sammensat og der sker et skift til en landbrugsstruktur med mindre gårde. Afgrænsningen er åben med nord, øst og til dels mod syd, hvor imod den vestlige og til dels den sydlige grænse er mere lukket som følge af skovenes beliggenhed.

Nøglekarakteristika
Åbne marker, samspillet mellem de mindre beplantninger og skovene, små relativt velbevarede gårde.

Beliggenhed

Området er beliggende ca. 17 km vest for Holbæk by. Området afgrænses mod nord og øst af område 10 Gudmandstrup, mod syd af område 17 Stigs Bjergby og mod vest af område 19 Hjembæk.

Området har en udstrækning på ca. 5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Der er tale om et herregårdslandskab i middel skala med et ensartet terræn.