Strategi

Målsætning
Området bør i store dele bevares som landbrugsland. I den nordlige del bør den spredte bebyggelse bestående af mindre-mellem store gårde bevares. Områdets karakteristiske åbenhed og overskuelighed bør ligeledes bevares. Områdets sammensathed kan med fordel udnyttes til etablering af nye elementer, hvis det sker i respekt for det eksisterende.

Anbefalinger
Området fremstår meget sammensat og derfor vil dele af området kunne tåle etablering af større tekniske anlæg, større landbrugsbygninger eller andet. Dette gælder især i den sydlige del af området, syd for jernbanen. Etablering af nye anlæg skal ske med respekt for det eksisterende og i en form der ikke vil være visuelt dominerende i området.

Landskabskarakter

Området er præget af landbrugsdrift, og den centrale del har ikke gennemgået de store ændringer gennem tiden. Området opleves derfor relativt oprindeligt. Områdets autenticitet er dog præget af beliggenheden mellem Jyderup og Mørkøv. Begge byer har efter etablering af jernbenen udviklet sig. Centralt, omkring moseområderne, fremstår området mere intakt, til trods for at store dele af området er drænet.

Karaktergivende landskabselementer
Landskabet opleves åbent, i en mellem skala. Især de levende hegn og små plantningerne er karaktergivende i dette område. De centrale dele af området opleves som et fladere plateau omkranset af et mere bakket landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området er transparent afgrænset mod nabo områderne, dog er grænsen mere lukket ved byerne Jyderup og Mørkøv.

Afgrænsning
Områdets terræn adskiller sig fra de omkringliggende områder og området har generelt karakter af en vis sammensathed. Landsbyen Stigs Bjergby og stationsbyen Mørkøv er områdets mest markante, sammenhængende bebyggelsesstrukturer. Desuden er forekomsten af åer og moseområder bestemmende for afgrænsningen.

Nøglekarakteristika
Mellemstor gårdstruktur, levende hegn, småplantninger samt et småbakket landskab.

Beliggenhed

Området er beliggende umiddelbart øst for Jyderup by, og Skovvejen danner en del af den sydlige grænse mod områderne 20 Holmstrup og 21 Skamstrup. Mod nord dannes afgrænses området af områderne 18 Aggersvold, 10 Gudmandstrup og 12 Torslunde, mod øst af område 16 Knabstrup og 24. Vedebjerg.

Området har en udstrækning på ca. 21 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Den overordnede karakter i området er et klassisk landbrugsland præget af en sammensathed. Sammensatheden opstår i det, der forekommer mange forskellige elementer, hvoraf ingen er væsentligt dominerende.