Strategi

Målsætning
Området bør bevares som et relativt åbent landbrugsland i et geologisk unikt område for Holbæk Kommune. Kundby kirke ses vidt omkring og fungerer som orienteringpunkt i denne del af kommunen. Kirkens beliggenhed højt og relativt frit i landksbet bør bevares og styrkes.

Anbefalinger
Bebyggelsesstrukturen med spredt bebyggelse i et åbent landskab bør bevares. Kundby bør bevares som landsby og der bør ikke ske en udviddelse af byens areal, dog kan huludfyldninger indenfor den eksisterende by forekomme. Det karakteristiske landskab, især i delområde 12.01, med hatbakker bør bevares og styrkes, dermed vurderes det, at der ikke bør rejses skov, som slører de geologiske formationer i landskabet. Den begyndende tendens til større landbrugsbygninger udgør ikke en trussel mod områdets karakter. Især den sydlige del af området, udover i delområde 12.01 kan bære etablering af større staldbygninger. Der er som følge af transformerstationens beliggenhed i området mange højspændingsledninger. Der bør ikke tilføres andre former for tekniske anlæg så som vindmøller, da det vil sløre og forringe områdets karakter.

Kundby kirke og området omkring

Landskabskarakter

Karkatergivende landskabselementer
I den nordlige del af området er karakteriseret ved et ensartet og markant landskab omkring hatbakkerne øst for Kundby. Det ydre områder mod syd og vest flader ud. Landbrugsstrukturen er lille-mellemstor, dog anes en begyndende tendens i retning af af større landbrugsenheder.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Områdets nordlige del er i høj grad præget af de markante terrænformer og Kundby kirke ligger som et markant element højt i landskabet. I den nordvestlige del af området ved Katrinedal er en transformerstation beliggende, denne dominerer området visuelt. Landskabet fremstår og opleves intakt på trods af de tekniske anlæg.

Afgrænsning
Området opleves i nogen grad som sammensat, hvilket også har betydning for afgrænsningen, hvor elementer som terræn og skala er bestemmende. I nord mod område 11 Gislinge sker et markant skift til at mere bølget-fladt terræn. Mod område 13 Kobbel Å i øst er det især overgangen til et storskala herrregårds og moselandskab der er afgørende. Afgrænsningen mod område 17 Stigs Bjergby i syd og område 10 Gudmandstrup i vest defineres et af skift til større skala i form af større landbrugsenheder og et mere bølget terræn.

Nøglekarakteristika
Terræn, hatbakker, tekniske anlæg, begyndende tendens til større landbrug og landbrugsbygninger.

Beliggenhed

Området er beliggende øst for Svinninge, ca. 13 km vest for Holbæk by. Området grænser op til områderne 11 Gislinge, 13 Kobbel Å, 17 Stigs Bjergby og 10 Gudmandstrup.

Området har en udstrækning på ca. 13 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Terrænets særegenhed og skalaen, som er mindre end i de tilstødende områder.