Strategi

Målsætning
Området bør bevares som åbent landbrugsland hvor landbruget med mellemstore gårde og markstrukturer er dominerende. Lammefjordsengene mod nord bør bevares som et område fri for bebyggelse.

Anbefalinger
Der kan ske en vis form for byudvikling omkring Svinninge, Gislinge, Hagested og Mårsø uden det i væsentlig grad påvirker området negativt. Der i mod bør der ikke ske byudvikling i de resterende landsbyer i området.

Da området allerede er visuelt påvirket af tekniske anlæg så som vindmøller og siloer bør der ikke etableres flere anlæg af denne art i området.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Området er karakteriseret ved at de enkelte elementer gentages mange gange. Der er flere landsbyer/mindre bysamfund, store engarealer i nord og mange mellemstore gårde samt en gennemgående landbrugsstruktur, som i høj grad dominerer området. De mest markante beplantningselementer i området er de levendehegn, som dog ikke slører den visuelle sammenhæng.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Landskabet har karakter af at være åbent og nemt at overskue, der er ikke udtalte terrænformationer i området. Området påvirkes visuelt især af elementer, der er beliggende udenfor området, som f.eks. Kundby kirke i område 12 Torslunde og vindmøllerne ved Hagesholm i område 8 Lammefjorden. Internt i området kan Gislinge kirke og DLG's silø øst for Gislinge ses på lang afstand.

Afgrænsning
Området opleves sammensat, hvilket også giver udslag i forhold til afgrænsningen. De væsentligste faktorer der er bestemmende for afgrænsningen er mod syd, område 12 Torslunde en markant ændring i de geologiske formationer. Mod syd og øst, område14 Tuse Å går terrænet fra at være svagt bølget-fladt til et mere småbakket landskab og mod øst, område 7 Hørbygård sker der en ændring i bebyggelsesstrukturen samt en overgang fra mellem skala til stor skala. Den nordlige og vestlige grænse er klart definerede af henholdsvis Landkanalen og Svinninge by, beliggende i område 10 Gudmandstrup.

Nøglekarakteristika
Landbrug, middel skala, åbenhed, engarealer og levende hegn.

Beliggenhed

Det langstrakte område er beliggende mellem 5 og 14 km vest for Holbæk by, umiddelbart øst for Svinninge, med Gislinge centralt i området. Området strækker sig over et stort areal og afgrænses mod nord af område 8 Lammefjorden og område 7 Hørbygård og mod øst af område 14 Tuse Å. Mod syd går grænser området op til områderne 10 Gudmandstrup, 12 Torslunde og 13 Kobbel Å, mod øst sker afgrænsningen ved område 9 Svinninge Vejle og Svinninge by.

Området har en udstrækning på ca. 30 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er et klassisk landbrugsland med flere landsbyer og mindre bysamfund.