Strategi

Målsætning
Området skal bevares som åbent landbrugsland i naturlig udvikling med tilstedeværelse af enkelte tekniske anlæg som vindmøller og højspændingsmaster.

Anbefalinger
Der vil kunne tillades en vis form for byudvikling i områdets nordøstlige del, umiddelbart syd for Svinninge. Byudviklingen skal dog ske i respekt for adskillelsen af Svinninge by og landsbyen Gudmandstrup. I områdets nordvestlige del mellem Svinninge og Arnakke bør der ikke forekomme byudvikling, her bør strukturen med de enkeltliggende gårde bevares og styrkes. Etablering af større landbrugsbygninger og enkelte tekniske anlæg vil kunne forekomme, så længe det sker med respekt for den eksisterende struktur med spredt bebyggelse i et åbent landskab. Det åbne landskab bør ikke sløres med eksempelvis skovrejsning. I delområde 10.01 er bebyggelsesstrukturen en anden og styrken ligger her primært i samspillet mellem mindre bebyggelser og enkelte større gårde. Denne struktur bør bevares og styrkes.

Udsigt over Svinninge by set fra øst.

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Den ensartede landbrugsstruktur med blandede gårdstørrelser og den flade-bølgede terrænform er medvirkende til at området er nemt at overskue.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Landskabet er meget åbent og overgangen til naboområderne opleves som glidende. Naboområderne er klart synlige fra området.

Afgrænsning
Afgrænsningen bestemmes i høj grad af et skift i terrænform, mod nord til et helt fladt, tørlagt område i Svinninge Vejle, mod sydvest i område 18 Aggersvold bliver terrænet ligeledes mere fladt. Både mod øst og vest sker afgrænsningen i kraft af et skift til mere bakkede og markante terrænformer og generelt en mindre skala.

Nøglekarakteristika
Åbent landbrugsland med sparsom beplantning. Ensartet terrænform.

Beliggenhed

Området er beliggende umiddelbart øst for Svinninge, ca. 16,5 km vest for Holbæk by. Området afgrænses mod nord af område 9 Svinninge Vejle, mod øst af Svinninge by og områderne 11 Gislinge og 12 Torslunde. Mod syd og vest afgrænses området af områderne 18 Aggersvold og 19 Hjembæk.

Området har en udstrækning på ca. 12 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er ensartet i terrænform og i kraft af den dominerende landbrugs- og bebyggelsesstruktur.