Strategi

Målsætninig
Området er i sig selv en kulturhistorisk helhed og bør bevares som afvandet fjordområde med landbrug som den primære anvendelse. Det meget åbne, flade landskab i stor skala er en stærk karakter i området og bør bevares og styrkes.

Anbefalinger
Dele af området er kraftigt påvirket af tekniske anlæg, især vindmøller, højspændingsledninger og den kommende motortrafikvej (beliggende vest for lossepladsen og Avdebo plantage). Den østlige del af området vurderes derfor til at være mættet i forhold til tekniske anlæg. Tilføres nye anlæg kan det have negativ effekt på områdets karakter. Landbrugsenhederne i området er i middel-stor skala, hvilket bør bevares, skal der etableres større landbrugsbygninger i området bør det ske med stor respekt for landskabets åbenhed og horisontale struktur. Store enheder eller vertikale strukturer vil i mange tilfælde have en negativ påvirkning af områdets karakter.

Illustration/kort

Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Landskabet er et kulturlandskab skabt i starten af 1900-tallet, den oprindelige struktur er intakt. Dog forekommer der nyere elementer som vindmøller og større vejanlæg, hvilket sætter et kraftigt præg på området, især i den østlige del.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Området er karakteriseret ved at være et stort og åbent landskab, de levende hegn danner i nogen grad mindre enheder. Avdebo Plantage fremstår som et mere lukket område. Den linære struktur i form af markenheder og afvandingskanaler vidner om, at det er et menneskeskabt landskab man færdes i. Der er en fremherskende horisontal orientering i store dele af området.

Afgrænsning
Dæmningen mod Svinninge-Avdebo kanalen og Landkanalen danner en klar, men ikke dominerende grænse mod område 11 Gislinge og 7 Favrbjerg i syd. Mod øst afgrænses området af kysten og Avdebo dæmningen mod Lammefjorden. Den nord- og vestlige grænse bestemmes af kommunegrænsen, selve den afvandede del af Lammefjorden og dermed dette område fortsætter ind i Odsherred Kommune og afgrænses på alle sider af enten dæmning eller markante afvandingskanaler.

Nøglekarakteristika
Intensivt landbrug, levende hegn, fladt terræn, afvandingskanaler, horisontal struktur.

Beliggenhed

Området er beliggende ved Holbæk Kommunes nordlige grænse til Odsherred Kommune. Området ligger ca. 8 km nordvest for Holbæk by.

Området har en udstrækning på ca. 18,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Området er et tørlagt fjordområde med en klar afgrænsning til naboområderne i form af Landkanalen mod syd og Avdebo dæmningen mod øst.