Planlægning

Staten har stillet krav om at klimatilpasningsplanen skal integreres i Kommuneplanen. Dette betyder at, klimatilpasningsplanen i planhierakiet rangerer på linje med Kommuneplanen og altså er overordnet sektorplanerne, som for eksempel spildevandsplanen.

Klimatilpasningsplanen vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 via et Kommuneplantillæg.

Kommunens sektorplaner og den bagvedliggende lovgivning er vigtige virkemidler til realiseringen af Klimatilpasningsplanen og den tilhørende handleplan. Derfor skal initiativerne i handleplanen tænkes sammen med både vandhandleplan, naturhandleplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og beredskabsplan, samt infrastrukturplaner på vejområdet i Holbæk Kommune. Af spildevandsplanen, skal det f.eks. fremgå, hvis der er klimatilpasningsprojekter i Holbæk Kommune, der er aftalt medfinansieret af Holbæk Forsyning A/S.

På baggrund af kortlægningen er der udpeget oversvømmelsesområder og risikoområder til Kommuneplan 2013 med tilhørende retningslinjer for den fremtidige anvendelse og planlægning. På den måde er klimatilpasningsplanen med til at sikre, at vi ikke skaber nye problemer for os selv i fremtiden, men i stedet kan fokusere på at løse dem, vi allerede har.

I henhold til lov om miljøvurdering skal der jf. § 1 stk. 3 foretages en miljøvurdering af planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse.

Der gives i klimatilpasningsplanen ingen retningslinjer for den fremtidige anvendelse eller planlægning af kortlagte områder. De udpegede prioriterede indsatser er alle i en tidlig fase, og fastlægger ingen konkrete rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse.

Holbæk Kommune vurderer derfor, at klimatilpasningsplanen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det kan dog bemærkes, at kommuneplantillægget om klimatilpasning, i modsætning til klimatilpasningsplanen, vil skulle miljøvurderes, da den netop indeholder retningslinjer for den fremtidige planlægning og arealanvendelse.