Finansiering

Realiseringen af initiativerne i denne klimatilpasningsplan og de fysiske klimatilpasningsprojekter, er betinget af, at der kan findes en finansieringsmodel.

Medfinansieringsbekendtgørelsen[1] åbner mulighed for at Forsyningen, Kommune og private lodsejere, kan indgå i et samarbejde om finansiering af klimatilpasningsprojekter. Når medfinansieringsbekendtgørelsen tages i anvendelse, skal der indgås en aftale om en fordeling af udgifter til anlæg, drift og vedligeholdelse mellem aftalens parter. Forsyningen kan kun påtage sig udgifter, der vedrører håndteringen af tag- og overfladevand, mens andre udgifter skal dækkes af aftalens øvrige parter.

Holbæk Kommune og Holbæk forsyning, vil fremadrettet benytte sig af mulighederne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Ligesom der vil blive arbejdet med andre finansieringsformer, der hvor det skønnes muligt og relevant. Det kan for eksempel dreje sig om ansøgning om tilskud fra diverse statslige puljer.


[1] Bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 20113 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.