Klimatilpasningskort

Holbæk Kommune har fået udarbejdet et klimatilpasningskort som viser, hvilke områder, der kan blive oversvømmet af regn, havvandsstigninger og stormflod.

Miljøministeriet har stillet et grundvandskort til rådighed for kommunerne, som kan anvendes som et screeningsværktøj til at undersøge variationer i dybden til grundvandsspejlet under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Variationer i grundvandsspejlet er ikke medtaget i risikobilledet i første planperiode, men kan blive relevant at inddrage lokalt, når de enkelte klimatilpasningsindsatser skal planlægges og gennemføres.

De udpegede oversvømmelsesområder er i kloakerede områder fremkommet ved en analyse, der kobler en model over afløbssystemet med en digital højdemodel over terrænet. Modellen er sat til at beregne konsekvenserne af regnhændelser, der statistisk set vil forekomme henholdsvis hvert 5., 10., 20., 50. og 100. år. Disse regnhændelser er ganget med en klimafaktor, så regnmængden svarer til det forudsete niveau i år 2050. Kortene giver et billede af, hvor der vil være sandsynlighed for oversvømmelse ved ekstremregn i 2050. Da Holbæk er en kystkommune er der ligeledes udført beregninger for konsekvensen af havspejlsstigning og stormflod. Til beregningerne er havvandsstatistikken[1] for Holbæk benyttet, sammen med en generel forventet havvandsstigning på 0,5 m i 2050.

Som nævnt i indledningen bliver en opstillet model aldrig bedre end det datagrundlag, den baseres på. Til denne 1. generations klimatilpasningsplan har Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning valgt at opstille modellen på det eksisterende grundlag, men arbejdet har vist, at der er behov for at forbedre datagrundlaget for at få en endnu mere præcis model. Derfor er en af indsatserne i klimatilpasningsplanen netop indsamling af nye data og gennemgang af eksisterende. Det betyder også, at der kan være tilfælde, hvor resultatet af kortlægningen ikke afspejler den virkelighed, som du oplever som borger. Generelt gælder det, at man skal bruge sin sunde fornuft og se på om man tidligere har haft problemer med oversvømmelse.

Særligt interesserede kan læse mere om antagelser og forudsætninger for modellen her.

På det viste klimatilpasningskort ses forventede oversvømmelser over 20 cm. over tærren i 2050 ved en 10 års hændelse (lyse blå) og en 100 års hændelse (mørke blå).

Klimatilpasningskortene er i sig selv et vigtigt planlægningsværktøj, fordi kortene gør opmærksom på et potentielt problem, som der skal tages højde for i den fremtidige planlægning. Det er for eksempel ikke hensigtsmæssigt at lave nye byudlæg lige oveni et område med kendte oversvømmelsesproblemer, i hvert fald ikke uden at indrette den nye bydel på en klimatilpasset måde. Kortlægningen danner baggrund for udpegningen af oversvømmelsesområder i Kommuneplanen


[1] Højvandsstatistikker 2007, Transportministreriet 2007 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)(1).pdf

 

Klimatilpasningskort i 2050 - 10 og 100 års hændelse

Stormflod i 2050 - 20 års hændelse