Mål

Byrådet vil:

  • Fremtidssikre Holbæk Kommune som et godt sted at bo, ved at understøtte en bæredygtig udvikling, der bygger på langsigtet planlægning, som tager højde for klimaændringer.
  • Udarbejde en klimatilpasningsplan, der bygger på en grundig kortlægning af udfordringerne med klimaforandringer i Holbæk Kommune.Deltage i et løbende samarbejde med Holbæk Forsyning A/S om klimatilpasning.
  • Sikre at byudvikling sker med hensyntagen til en generel øget nedbørsintensitet, og at oversvømmelsestruede arealer ikke udlægges til bebyggelse med mindre der findes tekniske løsninger og er medtænkt en helhedsorienteret og bæredygtig håndtering af overfladevand.
  • Inddrage andre aktører, nabokommuner og regionen, der hvor det giver øget værdi at se på klimatilpasningen i bredere perspektiv, så der skabes muligheder for innovative klimatilpasningsløsninger.