Klimaændringer

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige, vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Gennemsnitstemperaturen forventes at stige med 1,2 0C frem mod 2050 og 2,9 0C mod 2100. Nedbørsmængderne ændres også, og i fremtiden kan vi forvente mere nedbør- især om vinteren, men til gengæld vil der være flere kraftige skybrud om sommeren. Årsmiddelnedbøren forventes at stige med 7 % frem mod 2050 og 14 % frem mod 2100. Havvandsstanden vil stige langs en del af kysterne med mellem 30 og 100 cm frem mod 2100 og der forventes kraftigere storme med stormflod til følge. I mange områder må der også forventes ændringer i grundvandsspejlet.[1]

Prognoserne for Holbæk Kommune viser, at vi i 2050 kan forvente at der vil falde gennemsnitligt 642 mm regn pr. år, mens der i år 2100 vil falde gennemsnitligt 684 mm. Til forskel fra i dag, hvor der i gennemsnit falder 600 mm. pr. år.

Der er store usikkerheder forbundet med forudsigelserne af det fremtidige klima. Derfor er det vigtigt, at planlægningen er langsigtet og helhedsorienteret. Holbæk Kommune benytter sig af de klimascenarier, som staten anbefaler lægges til grund for planlægningen.


[1] Vejledning – Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, Miljøministeriet - Naturstyrelsen, 2013.