Område 1.9: Holbæk, Peder Billesvej - bolig

Klimatilpasningskort og risikokortet viser, at området ved Peder Billesvej i Holbæk, vil være udsat for oversvømmelser ved en 100 års regnhændelse.

Mulige løsninger

I første omgang er det vigtigt at få kortlagt strømningsveje i området, så det kan afgrænses, hvad der er årsag til de forventede oversvømmelser i området. Der er ligeledes behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området.

Indsatsområde 1.9: Holbæk, Peder Billesvej - bolig