Område 1.7: Holbæk, Lergravskvarteret

Der er i dag problemer med, at Kalvemose å løber over ved ekstreme regnskyl og der er oversvømmelser ved Lergravskvarteret.

Mulige løsninger

Der er indsendt en ansøgning til Forsyningssektretiatet, for at få gennemført et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor kapaciteten i Kalvemose å forøges og hvor tag- og overfladevand håndteres over jorden. Der er også mulighed for at lave en kloakteknisk løsning ved at øge dimensionen på regnvandsledningen, lægge en ny regnvandsledning eller etablere bassin på ledning under Roskildevej.

Indsatsområde 1.7: Holbæk, Lergravskvarteret

Oversvømmelse af villa i Lergravsvejskvarteret. Kilde: Ejere