Område 1.6: St. Merløse, Tværvej - Boliger - Jernbane og vej

Ved ekstrem regn er der allerede i dag oversvømmelser af boligvej og rækkehuse ved Tværvej i St. Merløse. Det kan forventes, at der også ved en 100 års regn vil ske oversvømmelser i området, hvor også jernbane og vejanlæg er beliggende.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor regnvandsledning afkobles fælleskloakken og tag- og overfladevand håndteres over jorden i et styret forløb. Der er behov for en forundersøgelse forud for et eventuelt anlægs- og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.6: St. Merløse, Tværvej - Boliger - Jernbane og vej