Område 1.5: Svinninge, renseanlæg - Holbæk Forsyning

Der er erfaringer med, at der allerede sker oversvømmelser i området i dag, hvor renseanlægget er beliggende.

Mulige løsninger

Undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til havstigninger skal foretages.
Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en regulering/sikring af Svinninge å og evt. etablering af en dæmning med overpumpning. Der er behov for en forundersøgelse forud for et eventuelt anlægs- og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.5: Svinninge, Renseanlæg - Holbæk Forsyning