Område 1.4: Tuse Næs, Sommerhusområde Kisserup - Sommerhuse

Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, er der en risiko for oversvømmelse af nærliggende sommerhusområde.

Mulige løsninger

Der er behov for en regulering af vandløbet og/eller at tilbageholde vandet opstrøms sommerhusområdet, for at minimere oversvømmelsesrisikoen. Der er behov for en forundersøgelse før et eventuelt anlægs- og afværgeprojekt kan detailprojekteres herunder for at afdække, om projektet kan finansieres efter medfinansieringsbekendtgørelsen.

Indsatsområde 1.4: Tuse Næs, Sommerhusområde Kisserup - Sommerhuse