Område 1.2: Svinninge, tunnel ved Hovedgaden - vejareal - sti

Ved ekstrem regn, vil der samles vand i tunnelen under Hovedgaden i Svinninge, som følge af en merbelastning af Svinninge å. Cykelstien gennem tunnelen, vil blive oversvømmet og forårsage at en færdselsåre for de bløde trafikanter ikke er anvendelig.

Mulige løsninger

Afventer en undersøgelse for fjordens indflydelse på overfladevand i forhold til havstigninger. Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor vandstanden i Svinninge å reguleres ved at forsinke vandet opstrøms åen. Der er behov for en forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.3: Svinninge, tunnel ved Hovedgaden - Vejareal - sti

Tunnel ved Hovedgaden i Svinninge ved oversvømmelse i august 2013. Kilde: Holbæk Forsyning