Område 1.11: Holbæk, Vang Kvarteret - Bolig

I Vangkvarteret er der i dag oversvømmelser ved ekstrem regn, som følge af op stuvninger i dræn og fælleskloak. Området er fælleskloakeret, men skal ifølge spildevandsplanen separat kloakeres inden for en kort årrække.

Mulige løsninger

Der er behov for, at undersøge om der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §3 og §4, hvor tag- og overfladevand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element i området. Der er også mulighed for at lave en kloakteknisk løsning ved at separere kloaksystemet, etablere et regnvandsbassin og eventuelt etablere en ny trykledning udenom Vang-kvarteret. I begge tilfælde er der behov for en forundersøgelse forud for et eventuelt anlægs- og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.11: Holbæk, Vang Kvarteret - Bolig